Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude

‘Integrale aanpak Faillissementsfraude’


In een op de drie faillissementen wordt geconstateerd dat er door bestuurders / aandeelhouders gefraudeerd is in het zicht van het faillissement. Dit heeft geleid tot meer aandacht in de politiek en media voor fraudebestrijding en het wettelijk kader. Hoewel in het verleden bij curatoren en andere betrokkenen een negatief beeld bestond van de bestrijding van faillissementsfraude, is de afgelopen twee jaar (vanaf 2013) door zowel het kabinet als door betrokken stakeholders een begin gemaakt met de intensivering van de aanpak van deze vorm van fraude. Zo zijn er onder meer initiatieven ontplooid om het wettelijk kader te optimaliseren. Hierbij staat het kabinet een geïntegreerde aanpak voor ogen met aandacht voor preventie, toezicht, bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving alsmede de versterking van de positie van de curator.  

Maatregelen die eraan moeten bijdragen dat onnodige faillissementen worden voorkomen en faillissementsfraude wordt aangepakt zijn neergelegd in het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht. Daarnaast wordt in de Rijksbrede aanpak fraude faillissementsfraude aangemerkt als prioriteit en wordt er meer capaciteit vrijgemaakt voor de opsporing en vervolging van faillissementsfraude.  Dit heeft in 2014 al tot zichtbaar meer bij het OM ingestroomde zaken geleid alsook tot meer veroordelingen. Door het kabinet is de verwachting uitgesproken dat voornoemde intensivering alleen maar tot meer zaken zal leiden (Kamerstukken II 2014-2015, 33 994, nr. 6).

Met het oog hierop bestaat behoefte aan voldoende deskundigheid op dit gebied, waaraan volgens het kabinet op dit moment nog een gebrek is. Daarnaast is de kennis en ervaring over de aanpak van faillissementsfraude versnipperd. Tot slot is bij de verschillende stakeholders behoefte aan meer begrip voor elkaars rollen en bevoegdheden. Dit is danook de achterliggende gedachte van het in het leven roepen van deze specialisatieopleiding: kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude van alle betrokken partijen verbeteren alsmede het vormen van netwerken bevorderen. 

In de specialisatieopleiding staan de volgende hoofdthema’s centraal:

 1. Strafrechtelijke opsporing & vervolging van faillissementsfraude
 2. Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude
 3. Forensisch onderzoek & data analyse
 4. Fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude & de rol van de fiscus en FIOD
 5. Integrale aanpak: Informatie-uitwisseling & Samenwerking tussen Publiek Private Partijen

Deze hoofdthema’s worden in een zestal bijeenkomsten van de opleiding verder uitgediept. 

 

Doelgroep

De specialisatieopleiding is onder meer bedoeld voor:

 • curatoren 
 • leden van het Openbaar Ministerie
 • leden van de zittende magistratuur
 • rechter-commissarissen
 • leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
 • medewerkers van de Belastingdienst
 • medewerkers van bijzonder beheer afdelingen bij banken
 • forensische accountants
 • bedrijfsjuristen
 • fiscalisten
 • advocaten
 • medewerkers van de Kamer van Koophandel
 • notarissen

Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op veertig.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de opgegeven literatuur bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van ­ voorafgaand aan de bijeenkomst – verstrekte opdrachten die worden behandeld. Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de cursus. De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen.

 

Doelstelling & Opzet van de Opleiding

De bestrijding van faillissementsfraude vindt op verschillende manieren plaats; via het civiele recht door de curator, door middel van fiscale aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en door strafrechtelijke vervolging van vermeende fraudeurs door justitie. De bijeenkomsten worden dan ook verzorgd door sprekers uit het straf-, privaat- en bestuursrecht vanuit hun rechtsgebied. 

Deze specialisatieopleiding is multidisciplinair; gericht op de integrale aanpak van faillissementsfraude en samenwerking tussen de verschillende stakeholders, maar tegelijkertijd ook multidimensionaal. De opleiding kent een academisch niveau, met duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De docenten zijn afkomstig uit de wetenschap en de rechtspraktijk. De specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet ook in het geven van praktische tips en wenken. Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude is de doelstelling tevens uitbreiden van netwerken en kennisuitwisseling. Om de doelstellingen van de specialisatieopleiding te realiseren wordt een kwalitatief hoogstaande opleiding aangeboden die voldoet aan wetenschappelijke standaarden.

Cursusleider van de opleiding is mr W.J.B. van Nielen die als curator ruime ervaring heeft met de verschillende facetten van faillissementsfraude.

De specialisatieopleiding start steeds in januari en omvat in totaal 6 bijeenkomsten van 7 uur (6 uur netto onderwijs). 

 

Docenten

De bijeenkomsten worden onder meer verzorgd door:

 • Prof. Mr. C.M. Hilverda, senior raadsheer bij gerechtshof Den Bosch en hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. mr. D.R. Doorenbos, advocaat-partner bij Stibbe en hoogleraar Ondernemingsstrafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmege
 • Thomas Voskuil, landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Functioneel Parket Amsterdam
 • Wim Bollen, fraudeofficier bij het Functioneel Parket Zwolle
 • Johanna Reddingius, senior Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag, portefeuillehouder Faillissementsfraude
 • Willem van Nielen, advocaat-partner Fermm Advocaten en Kennisplatform Faillissements-fraude.nl
 • Jeroen Hennekam, Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur Functioneel Parket Amsterdam
 • Kees van de Meent, advocaat-partner bij Höcker Advocaten
 • Cathalijne van der Plas, advocaat-partner bij Höcker Advocate
 • Jos Nieuwendijk, Vakgroepcoördinator Invordering Belastingdienst Den Haag
 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude &  Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
 • Niels van der Laan, advocaat-partner bij De Roos & Pen Advocaten
 • Roel Kerckhoffs, advocaat-partner Hertoghs advocaten-belastingkundigen
 • Dick Alblas, Director Grant Thornton Forensic & Investigation Services

 

Certificaat

Na afloop van de specialisatieopleiding wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die alle bijeenkomsten in zijn geheel hebben bijgewoond en de opdrachten voldoende hebben gemaakt. Op het certificaat wordt aangetekend welke onderdelen zijn gevolgd.

Het volgen van de volledige opleiding resulteert in 36 permanente opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten (per bijeenkomst 6 PO-punten).

 

Locatie

De specialisatieopleiding wordt gehouden in het centrum van Den Haag, in de Grote zaal in het gebouw van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).

Adres: Prinsessegracht 23 te (2514 AP) Den Haag

Klik hier voor een routebeschrijving

 

Data & Bijeenkomsten

De specialisatieopleiding 2016 bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

 • 21 januari 2016

Bijeenkomst 1:  Introductie Faillissementsfraude & Strafrechtelijke handhaving

 • 25 februari 2016

Bijeenkomst 2:  Strafrechtelijke vervolging & Het perspectief van de verdediging: verweren & strategieën

 • 21 april 2016

Bijeenkomst 3:  Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude 

 • 16 juni 201

Bijeenkomst 4:  Forensisch onderzoek & Data analyse

 • 22 september 2016

Bijeenkomst 5: Fiscale Aspecten

 • 24 november 2016

Bijeenkomst 6: Slotbijeenkomst Integrale aanpak: Informatie-uitwisseling &  Samenwerking tussen Publiek Private Partijen