Specialisatieopleiding Faillissementsfraude

Integrale Aanpak Faillissementsfraude Editie 2019

Start donderdag 21 maart 2019

Het doel van deze specialisatieopleiding is het bevorderen van deze integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders. De zes bijeenkomsten waaruit de opleiding bestaat worden verzorgd door gerenommeerde sprekers uit verschillende disciplines en vakgebieden met oog voor zowel nationale als internationale aspecten. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet in het geven van praktische tips en wenken.

Lees verder >


Cursus Red flags, fraude indicatoren, administratie onderzoek
& data-analyse bij faillissementsfraude

Donderdag 23 mei 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Voor stakeholders is het vanuit ieders eigen rol relevant om kennis en inzicht te hebben in het kunnen detecteren en analyseren van fraude indicatoren in de administratie en jaarrekening. Een ervaren financieel onderzoek zal de deelnemers tijdens een intensief blok meenemen in deze materie. Tijdens het tweede deel van deze dag wordt ingegaan op de rol van forensisch onderzoek en data analyse in geval van (een vermoeden van) faillissementsfraude en de samenwerking tussen de stakeholders en de forensisch accountant. Antwoord wordt gegeven op vragen als: Aan welke regels dient de forensisch accountant zich te houden bij het uitvoeren van zijn onderzoek? Hoe kan een forensisch accountant gericht onderzoek uitvoeren op basis van red flags? Wat is het belang van een goede quick scan? Wat is de bruikbaarheid van het rapport van een forensisch accountant in een civiele en strafrechtelijke procedure Afgesloten wordt met een bijdrage over de specifieke rol die het Ministerie van Justitie & Veiligheid speelt op het terrein van faillissementsfraude.

Lees verder >

 
 

Cursus Civielrechtelijke mogelijkheden voor de aanpak van faillissementsfraude & middelen van de curator

Donderdag 27 juni 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Deze bijeenkomst staat in het teken van de civiele aspecten van faillissementsfraude. Allereerst komen de beginselen uit het faillissementsrecht aan bod, waaronder de vereisten van de Pauliana. Vervolgens wordt ingegaan op de diverse middelen die de Faillissementswet de curator (al dan niet via de rechter-commissaris) biedt om adequaat en efficiënt informatie te achterhalen en veilig te stellen. Daarna wordt ingegaan op de curator en het strafproces: ook in een lopende strafzaak tegen een bestuurder (of een feitelijk beleidsbepaler) van de gefailleerde rechtspersoon dient de curator immers zijn mogelijkheden optimaal te benutten. De rechter-commissaris vertelt voorts over de rol van de RC in faillissementsfraudezaken, de middelen die hem/haar ter beschikking staan en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor zijn/haar rol. Tot slot wordt de rol van de notaris belicht.

Lees verder >


Cursus Bankbreukdelicten: strafrechtelijke vervolging & verweren

Donderdag 12 september 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Tijdens deze cursus staan de bankbreukdelicten centraal. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van onder meer de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Hierbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue. Tijdens de bijeenkomst komt zowel het perspectief van de verdediging (strafrechtadvocatuur) als die van het Openbaar Ministerie aan bod. Besproken worden de handvaten die de nieuwe wetgeving de opsporing biedt, maar ook waar mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn. 

Lees verder >


Cursus Fiscale aspecten & De rol van de FIOD / Belastingdienst
bij de aanpak van faillissementsfraude

Donderdag 31 oktober 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Tijdens deze bijeenkomst komen de relevante fiscale aspecten bij faillissementsfraude aan bod. Daarbij wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal wordt ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude alsmede de rol van de FIOD.

Lees verder >


Cursus Internationale verhaalsmogelijkheden & asset tracing bij faillissementsfraude 

Donderdag 28 november 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Tijdens deze cursus staan de internationale verhaalsmogelijkheden in geval van faillissementsfraude centraal. Allereerst worden de civielrechtelijke mogelijkheden van (het vinden van) verhaal voor aansprakelijkheidsvorderingen op de fraudeur (asset tracing en asset recovery). Het is immers de taak van de curator om optimaal van zijn mogelijkheden gebruik te maken. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst komen de (internationale) verhaalsmogelijkheden van het Openbaar Ministerie aan bod. Afgesloten wordt met de internationale bevoegdheden van de curator, zowel binnen de Insolventieverordening als daarbuiten.

Lees verder >