Vrijspraak bedrieglijke bankbreuk: twee maal als katvanger optreden onvoldoende voor opzet

Gerechtshof Amsterdam 5 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1190

Het feit dat de verdachte twee maal als “katvanger” is opgetreden roept tal van vragen op, maar is op zichzelf onvoldoende om vast te stellen dat de verdachte ervan op de hoogte was dat de vennootschap werd gebruikt om flessentrekkerij te plegen en om de gedupeerde leveranciers hun verhaalsmogelijkheden te ontnemen. Het ontbreken van die wetenschap, en daarmee het ontbreken van het opzet (al dan niet in voorwaardelijke zin) op de bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeisers, staat in de weg aan bewezenverklaring voor elke variant van het onder 2 ten laste gelegde.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verruiming rechtsbescherming gefailleerde belastingplichtige

Haeresteijn Holding bv (Haeresteijn) is in staat van faillissement verklaard. X is bestuurder van Haeresteijn. De curatoren hebben van de rechter-commissaris (r-c) een machtiging gekregen om beroepsprocedures tegen aanslagen dividendbelasting over 2013 en 2014 van Haeresteijn over te nemen en in te trekken. Haeresteijn en haar bestuurder hebben op grond van art. 67 Fw hoger beroep tegen deze machtiging ingesteld bij de Rechtbank Oost-Brabant.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Duo ook in hoger beroep veroordeeld voor faillissementsfraude

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft woensdag een Twentse handelaar in BV’s veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 maanden. De man heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude bij meerdere bedrijven. Daarbij heeft hij gebruik gemaakt van katvangers. Hierbij is in het zicht van een faillissement vermogen verdwenen en is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beschouwing over de wettelijke grondslag voor oplegging van de bijkomende straf van ontzetting van rechten

Gerechtshof Amsterdam 5 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1182

De verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie, die zich gedurende een periode van enkele jaren heeft bezig gehouden met het stelselmatig plegen van flessentrekkerij in georganiseerd verband. De verdachte en zijn mededaders gebruikten hiervoor speciaal daartoe opgerichte ondernemingen. In een enkel geval werd gebruikgemaakt van een al langer bestaand bedrijf met een goede reputatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verwerping verweer dat bewezenverklaarde niet aan de huidige delictsomschrijvingen van faillissementsfraude voldoet en derhalve niet strafbaar is

Rechtbank Den Haag 19 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2727

De rechtbank heeft vastgesteld dat sprake was van een katvangersconstructie. Door het aanstellen van een zogenaamde katvanger kan de verdachte zijn (in strafrechtelijke zin) wettelijke verplichtingen als bestuurder echter niet ontlopen. Doordat hij het eigendom en het directeurschap van zijn BV’s heeft overgedragen aan een katvanger, wetende dat er een forse schuldenpositie was, was de verdachte naar het oordeel van de rechtbank ook daarna nog (mede)verantwoordelijk voor het bewaren van de administratie en het geven van inlichtingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF