De contouren van het nemo tenetur-beginsel in faillissement en de verhouding tot de Wet versterking positie curator

In artikel bespreken de auteurs de contouren van het nemo tenetur-beginsel in faillissement. Centraal staat de verhouding tussen de inlichtingenplicht van de failliet en zijn uit art. 6 EVRM voortvloeiende recht om zichzelf niet te incrimineren. Verschillende vragen die in dit verband rijzen, zoals de aard en strekking van het nemo tenetur-beginsel, het verschil in benadering van het beginsel tussen het EHRM en de Hoge Raad, de betekenis van de door de Hoge Raad geïntroduceerde rechterlijke restrictie worden in dit artikel aan de orde gesteld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Verbodenverklaring van rechtspersonen

Onlangs heeft de wetgever een voorstel om een bestuurlijk verbod op rechtspersonen mogelijk te maken ter consultatie aangeboden. In deze bijdrage staat de vraag centraal of invoering van een bestuurlijk verbod naast de civielrechtelijke mogelijkheid wel een goede optie is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Proefschrift A. Karapetian (Groningen) over bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad bij noodlijdende onderneming

Mr. Arpi Karapetian promoveerde op 14 maart 2019 aan de Universiteit van Groningen cum laude op het proefschrift: ‘Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondernemingen’.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

4x civielrechtelijk bestuursverbod sinds 2016

Tweeënhalf jaar na de invoering van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod zijn vier uitspraken gewezen waarin een bestuursverbod is opgelegd. Kennelijk maken curatoren en het OM toch gebruik van deze mogelijkheid.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Doorwerking van het nemo tenetur-beginsel in enkele gedachte-experimenten volgens de benadering van het EHRM en van de Hoge Raad

Ondanks het feit dat het zwijgrecht en het recht tegen zelfincriminatie niet als zodanig expliciet worden erkend in artikel 6 EVRM, maken zij volgens het EHRM deel uit van de kern van het recht op een eerlijk proces dat in dit artikel is vervat, hetgeen de Hoge Raad eveneens onderschrijft. De wijze waarop de Hoge Raad het recht tegen zelf incriminatie (of: het nemo tenetur-beginsel) uitlegt, is evenwel niet gelijk aan de uitleg van het EHRM. Dit verschil in interpretatie concentreert zich vooral rondom de uitleg van ‘wils(on)afhankelijke informatie’, hetgeen in de hierboven afgedrukte uitspraken wordt geïllustreerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF