De contouren van het nemo tenetur-beginsel in faillissement en de verhouding tot de Wet versterking positie curator

In artikel bespreken de auteurs de contouren van het nemo tenetur-beginsel in faillissement. Centraal staat de verhouding tussen de inlichtingenplicht van de failliet en zijn uit art. 6 EVRM voortvloeiende recht om zichzelf niet te incrimineren. Verschillende vragen die in dit verband rijzen, zoals de aard en strekking van het nemo tenetur-beginsel, het verschil in benadering van het beginsel tussen het EHRM en de Hoge Raad, de betekenis van de door de Hoge Raad geïntroduceerde rechterlijke restrictie worden in dit artikel aan de orde gesteld. Tevens wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre de invoering van de Wet versterking positie curator de verhouding tussen de inlichtingenplicht van de failliet en het verbod op zelfincriminatie beïnvloedt.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF