Artikel: Verbodenverklaring van rechtspersonen

Uit de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie blijkt dat een verzoek van het OM tot een verbodenverklaring niet lichtvaardig door de rechter mag worden gehonoreerd. Dit houdt vooral verband met de vrijheid van vereniging als bedoeld in art. 8 Gw en art. 11 EVRM. Voor het OM en de rechterlijke macht blijft het lastig om OMG’s en soortgelijke organisaties te ontbinden.

Onlangs heeft de wetgever een voorstel om een bestuurlijk verbod op rechtspersonen mogelijk te maken ter consultatie aangeboden. In deze bijdrage staat de vraag centraal of invoering van een bestuurlijk verbod naast de civielrechtelijke mogelijkheid wel een goede optie is.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF