70-jarige man veroordeeld voor faillissementsfraude en valsheid in geschrifte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en daarnaast een werkstraf van 160 uren.

Rechtbank Gelderland 12 april 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1687

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft zijn inlichtingenplicht geschonden en baten uit het zicht van de curator proberen te houden. Hierdoor zijn de schuldeisers in het faillissement benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden en heeft verdachte het de curator onmogelijk gemaakt om het faillissement op correcte wijze af te wikkelen.

Daarnaast heeft verdachte een achttal bankafschriften vervalst en deze afschriften doen toekomen aan de curator. Door zijn handelswijze heeft verdachte de boedel en daarmee de schuldeisers benadeeld. Daarnaast heeft verdachte de curator opgezadeld met extra werk en de boedel daarmee met extra kosten.
 

Feiten

Op 28 augustus 2012 is verdachte persoonlijk in staat van faillissement verklaard. naam 1 is als curator benoemd in het faillissement van verdachte. Uit het dossier leidt de rechtbank het volgende af. Verdachte is middellijk bestuurder geweest van bedrijf 4 (p. 165-166). De heer naam 2 was eveneens middellijk bestuurder van dit bedrijf (p. 165-166). Het bedrijf 4 heeft in strijd met de Wet toezicht effectenverkeer 1995 gelden aangetrokken van particulieren door het verkopen van zogenaamde ‘timeshare projecten’. Zowel bedrijf 4 als verdachte en de heer naam 2 zijn hiervoor strafrechtelijk veroordeeld (p. 170-186, 187-203). Het bedrijf 4 is op 1 september 2009 failliet verklaard. Naam 3 is in dat faillissement als curator benoemd (p. 215-223).
 

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit voor de feiten 1 en 2. Ten aanzien van feit 1 is geen sprake geweest van opzet bij verdachte om de curator niet van informatie te voorzien. De (financiële) stukken die verdachte in zijn bezit had, heeft hij aangeleverd. Verdachte heeft de curator bovendien bericht waar en bij wie hij de overige stukken kon opvragen. Verdachte heeft de curator zelfs voorgesteld om zelf op kosten van de boedel naar Italië af te reizen om de stukken op te halen. Met betrekking tot feit 2 is geen sprake geweest van (voorwaardelijk) opzet gericht op het benadelen van de schuldeisers. Voor wat betreft feit 3 refereert de raadsvrouw zich aan het oordeel van de rechtbank.
 

Beoordeling door de rechtbank
 

Ten aanzien van feit 1

Geen inlichtingen verschaft over de vennootschap bedrijf 1

Uit openbare verslagen van curator naam 3 in het faillissement van bedrijf 4 en het vonnis van 31 augustus 2011 blijkt dat de gelden die door bedrijf 4 werden ontvangen, zijn belegd in een Italiaanse vennootschap bedrijf 1, die hiervan onroerende zaken in Italië heeft verworven. Verdachte en de heer naam 2 houden ieder 50 procent van de aandelen in de Italiaanse vennootschap bedrijf 1 De Italiaanse vennootschap bedrijf 1 is nog steeds actief en niet opgeheven. Gezien het persoonlijk faillissement van verdachte valt 50% van de aandelen van bedrijf 1 in de boedel van het faillissement van verdachte.

Verdachte is een week na datum van het faillissement samen met zijn ex-partner bij curator naam 1 op kantoor geweest. Door de curator is in een persoonlijk gesprek uitgelegd wat de plichten zijn van de gefailleerde. Verdachte heeft toen een dossier aan naam 1 overhandigd. Uit het dossier bleek dat bedrijf 1 onroerende zaken in bezit had, waarop vermoedelijk overwaarde zat. Het door verdachte aangeleverde dossier bleek echter niet compleet te zijn. Zo ontbraken het originele aandelenregister van de Italiaanse vennootschap bedrijf 1, een CD met kas-/bank-/inkoop- en verkoopboek, een CD met fotoreportage van de appartementen aan het Comomeer en het meer van Lugano, brieven van gedupeerden, financiële administratie, stukken over de eigendom, een jaarrekening, een winst- en verliesrekening en balansrekening, informatie over mogelijke hypotheekrechten op de gronden dan wel bezittingen en/of panden van bedrijf 1 in Italië. Verdachte heeft verklaard dat hij de betreffende stukken reeds bij curator naam 3 had ingeleverd. Naam 1 heeft naam 3 hierover benaderd en die heeft medegedeeld dat hij deze stukken nooit heeft gehad.

Bovendien is gebleken dat bedrijf 1 in het verleden onder andere 16 percelen grond in de gemeente Apecchio bezat en daarnaast twee woonhuizen en nevengebouwen in de gemeente San Siro en in de gemeente Cuasso al Monte. Op 12 juli 2011 werd er door de bank beslag gelegd op de 16 percelen grond. De twee woonhuizen zijn op respectievelijk 22 januari 2014 en 15 april 2014 verkocht. Deze verkoopdata zijn gelegen binnen de periode van het persoonlijk faillissement van verdachte. Het is niet bekend voor welk bedrag de twee woonhuizen zijn verkocht en of er sprake was van overwaarde. Ook is niet bekend of er bezit/vermogen is in de vorm van geld op een bankrekening die is gekoppeld aan de Italiaanse vennootschap bedrijf 1 en/of dat er gelden naar een eventuele privérekening van verdachte zijn overgeboekt.

Verdachte heeft verklaard dat er geen vermogen in Italië is. De verkoop van de twee woningen in 2014 door bedrijf 1 heeft echter plaatsgevonden in de periode van het persoonlijk faillissement van verdachte. Toen verdachte hiermee werd geconfronteerd, verklaarde hij in eerste instantie op de hoogte te zijn van het feit dat de woning in San Siro was verkocht en dat dit netjes notarieel op een correcte wijze was geregeld. Later verklaarde hij dat hij het had over de verkoop van de woningen vóór het faillissement. Hij verklaarde niet te hebben geweten van de verkoop van twee woningen in 2014, daar geen handtekening voor te hebben gezet, daar geen geld van te hebben ontvangen en niet te weten wie dit voor elkaar heeft gekregen.

Door curator naam 1 is herhaaldelijk aan verdachte verzocht inlichtingen te verstrekken en administratie in te leveren van de Italiaanse vennootschap bedrijf 1. Dit gebeurde zowel telefonisch als per mail. Het is voor de curator echter niet mogelijk gebleken om aan de hand van de overhandigde documenten een voldoende betrouwbaar inzicht te krijgen in de vermogenstoestand en de rechten en verplichtingen van verdachte en de Italiaanse vennootschap bedrijf 1 Verdachte heeft de curator hierover geen volledige duidelijkheid verschaft. Originele akten van eigendom van onroerend goed in Italië, een jaarrekening, winst- en verliesrekening en balansrekening en het aandelenregister van bedrijf 1 ontbreken. Verder ontbreken de koop- en verkoopaktes van de woningen in de gemeente San Siro en de gemeente Cuasso al Monte en de koopakten van 16 percelen grond in de gemeente Apecchio. Tot slot ontbreken de complete belastinggegevens en belastingaangiften van verdachte.

Geen inlichtingen verschaft over Duitse bankrekening

Op 1 juni 2016 werd aanvullende informatie van curator naam 1 ontvangen over een SNS-bankrekening met het nummer rekeningnummer 2, waarvan de curator bankafschriften had ontvangen. Uit de van de curator ontvangen bankafschriften bleek, dat er gelden vanaf het Duitse bankrekeningnummer rekeningnummer 1 ten name van verdachte, werden geboekt op de Nederlandse SNS-rekening van verdachte. Uit onderzoek is gebleken dat verdachte in Duitsland een bankrekening op zijn naam had staan bij de Raiffeisenbank Flachsmeer in Westoverledingen met IBAN-nummer rekeningnummer 1. Verdachte heeft op 23 augustus 2010 een overeenkomst gesloten voor het houden van voornoemde Duitse bankrekening.

Verdachte heeft de curator niet de gegevens verstrekt van voornoemde actieve op zijn naam staande Duitse bankrekening. De curator heeft het bestaan van deze bankrekening ontdekt aan de hand van door hem opgevraagde bankafschriften van SNS-bankrekening rekeningnummer 2 van verdachte. Het SNS-bankrekeningnummer is wel door verdachte gemeld aan de curator.

Geen inlichtingen verschaft over dienstbetrekking

Op 5 september 2016 is verdachte op het kantoor van curator naam 1 verschenen. Toen verdachte het kantoor verliet, stapte hij in een Opel Vectra met kenteken dat was voorzien van een reclametekst ‘bedrijf 3’. Uit onderzoek is gebleken dat het voertuig op naam stond van ‘bedrijf 3, Rolluiken & Buitenleven BV’. Uit de door de curator naam 1 ontvangen Duitse bankafschriften van rekeningnummer 1 bleek, dat verdachte ná zijn persoonlijk faillissement maandelijks een geldbedrag afkomstig van bedrijf 3 ontving op deze Duitse bankrekening, waarbij de term ‘loon’ werd vermeld. Uit deze gegevens bleek vervolgens, dat verdachte in de periode vanaf 24 oktober 2012 tot 30 juni 2016 in totaal een bedrag van € 26.293,37 (zijnde de optelsom van de vergoedingen in voornoemde periode) aan ‘loon’ van bedrijf 2 en bedrijf 3 had ontvangen. Werkgever naam 4 van bedrijf 3 was niet door verdachte ingelicht over zijn persoonlijk faillissement en heeft op verzoek van verdachte het loon op voornoemde Duitse bankrekening gestort. Verdachte heeft de curator niet ingelicht over dit dienstverband. Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat het klopt dat hij tijdens zijn faillissement enkele jaren bij het bedrijf van bedrijf 2 heeft gewerkt en hiervoor loon heeft ontvangen. Hij heeft dit inderdaad nooit aan de curator verteld, omdat hij dacht dat hij een klein bedrag per maand wel mocht bijverdienen.

Conclusie

De rechtbank acht het onder 1 ten laste gelegde feit bewezen. Uit de aangifte, de diverse e-mails en de verklaringen van verdachte blijkt dat verdachte een week na datum faillissement tijdens een persoonlijk gesprek op het kantoor van curator naam 1 in kennis is gesteld van de verplichting om mee te werken aan het verstrekken van de benodigde informatie aan de curator. Desondanks heeft verdachte in de periode nadien herhaaldelijk niet gereageerd op verzoeken van de curator om het verstrekken van relevante informatie over de Italiaanse vennootschap bedrijf 1 De informatie die verdachte wel heeft verstrekt was niet relevant, onvolledig dan wel onjuist. Zo heeft verdachte de curator geen enkel inzicht verschaft in de financiële situatie van de Italiaanse vennootschap bedrijf 1 Verdachte heeft erkend dat de administratie die hij heeft ingeleverd niet volledig was. De overige informatie kon hij volgens hem echter niet aanleveren, enerzijds omdat hij een deel hiervan reeds had overgedragen aan de curator naam 3 in het faillissement van bedrijf 4, anderzijds omdat de overige stukken in Italië zouden zijn. Navraag bij naam 3 leerde curator naam 1 echter dat naam 3 nooit de beschikking heeft gehad over voornoemde stukken. Daarnaast heeft verdachte de curator niet ingelicht over zijn Duitse bankrekening en zijn inkomsten uit zijn dienstverband bij bedrijf 2 en bedrijf 3. De verklaring van verdachte dat hij het Duitse bankrekeningnummer direct in het eerste gesprek aan de curator heeft doorgegeven, vindt de rechtbank niet geloofwaardig. Dit komt immers in geen enkel faillissementsverslag terug. Dat verdachte dacht zijn inkomsten uit het dienstverband niet hoefde door te geven, vindt de rechtbank evenmin geloofwaardig en maakt bovendien niet dat hij geen opzet had. Hij heeft als gefailleerde een actieve informatieplicht en is hier ook op gewezen door zijn curator. Hij wist daardoor dat alle informatie over zijn inkomsten- en vermogenspositie van belang was voor de curator. Door het verzwijgen van deze inkomsten, heeft hij opzettelijk niet voldaan aan de op hem rustende inlichtingenplicht.

Concluderend heeft verdachte niet voldaan aan zijn (actieve) inlichtingenplicht. Daarnaast heeft hij opzettelijk verkeerde inlichtingen gegeven.
 

Ten aanzien van feit 2

Onttrekking aan de boedel van mogelijk eigendom/bezit in de Italiaanse vennootschap bedrijf 1

Curator naam 1 heeft verklaard dat verdachte en naam 2 geen inlichtingen willen geven over het vermogen dat er in bedrijf 1 zou kunnen zitten. Het vermogen in de vennootschap bleef hierdoor voor de curator verborgen.

Op 19 juli 2017 werden via het IRC Oost-Nederland Italiaanse documenten ontvangen, die betrekking hebben op de hypotheekakten van de Italiaanse vennootschap bedrijf 1 Hieruit is gebleken dat de Italiaanse vennootschap bedrijf 1 op dat moment geen onroerend goed (meer) in bezit had. bedrijf 1 bezat voordien 16 percelen grond in de gemeente Apecchio en twee woonhuizen en nevengebouwen in de gemeente San Siro en in de gemeente Cuasso al Monte. Op de 16 percelen grond werd op 12 juli 2011 beslag gelegd door de Banca di Credito Pergola. De twee woonhuizen zijn verkocht op respectievelijk 22 januari 2014 en 15 april 2014. Het is niet bekend voor welk bedrag de woonhuizen zijn verkocht en of er sprake is van overwaarde. Ook is niet bekend of er bezit/vermogen is in de vorm van geld op een bankrekening die is gekoppeld aan de Italiaanse vennootschap bedrijf 1 en/of dat er gelden naar een eventuele privérekening van verdachte zijn overgeboekt.

Gezien de bovenstaande feiten kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden vastgesteld of de verkoop van de twee woonhuizen en nevengebouwen in de gemeente San Siro en in de gemeente Cuasso al Monte de vennootschap concreet voordeel heeft opgeleverd. Het gedrag van verdachte heeft echter wel degelijk gezorgd voor benadeling van de boedel. De curator heeft immers geen zicht kunnen krijgen op de economische waarde ervan en heeft veel tijd gestoken in het verkrijgen van zicht op de vermogenspositie van de Italiaanse vennootschap. De kosten die hij hiervoor heeft gemaakt, heeft hij moeten onttrekken aan de boedel, zodat deze daarmee is benadeeld.

Onttrekking aan de boedel van inkomsten uit dienstbetrekking

Uit onderzoek is gebleken dat verdachte gedurende zijn faillissement inkomsten uit dienstbetrekking bij bedrijf 3 heeft gehad. Dit ‘loon’ werd uitbetaald op de Duitse rekeningnummer 1 ten name van verdachte. Verdachte heeft in de periode vanaf 28 december 2012 tot en met 30 juni 2016 in totaal een bedrag van € 26.293,37 (zijnde de optelsom van de vergoedingen in voornoemde periode) aan ‘loon’ ontvangen van bedrijf 2 en bedrijf 3. Deze inkomsten zijn door verdachte verzwegen voor de curator, waardoor de inkomsten buiten de boedel zijn gehouden.

Verdachte heeft verklaard dat hij niet wist dat hij een dienstverband aan de curator had moeten melden. De door hem ontvangen 600 euro loon per maand diende als een aanvulling op zijn AOW, waarvan hij dacht dat hij dit bedrag wel bovenop zijn AOW mocht hebben. Als hij had geweten dat hij een dienstverband had moeten opgeven, maar daar niets van over had gehouden, was hij het dienstverband niet aangegaan. Verdachte verklaarde de inkomsten niet opzettelijk te hebben verzwegen met als doel het buiten schot te houden.

Conclusie

De rechtbank acht ook feit 2 bewezen. Verdachte heeft baten niet verantwoord en goederen aan de boedel onttrokken. De rechtbank is, anders dan de raadsvrouw, van oordeel dat op zijn minst sprake is van voorwaardelijk opzet op het benadelen van schuldeisers. Door geen informatie te verstrekken over de Italiaanse vennootschap en door het niet opgeven van zijn inkomsten uit zijn dienstverband met bedrijf 2 en bedrijf 3, heeft verdachte op zijn minst bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij daarmee de rechten van schuldeisers zou bekorten.

Volledigheidshalve overweegt de rechtbank dat het dossier onvoldoende blijk heeft gegeven van een wezenlijke materiële bijdrage van een ander of anderen aan voormeld feitencomplex. De rechtbank is dan ook van oordeel dat van medeplegen geen sprake is en zal verdachte partieel vrijspreken van dit deel van de tenlastelegging.
 

Ten aanzien van feit 3

Op verzoek van curator naam 1 heeft verdachte op 20 maart 2017 per e-mail bankafschriften van SNS-bankrekeningnummer rekeningnummer 2 naar de curator verzonden, waarin een aantal transacties opviel, omdat de opmaak afweek van andere transacties. Het leek er sterk op dat er geknipt en geplakt was in de bankafschriften. Curator naam 1 heeft bij de SNS Bank de originele bankafschriften van voornoemd rekeningnummer opgevraagd. Uit vergelijking van de door verdachte toegestuurde bankafschriften met de originele bankafschriften, bleek een aantal transacties gewijzigd te zijn en/of te ontbreken.

Uit het onderzoek naar de door verdachte aangeleverde bankafschriften en de van de SNS Bank ontvangen originele bankafschriften is gebleken, dat acht transacties verschillen. Vijf transacties ontbreken in het geheel en drie transacties vermelden andere gegevens dan in de originele transacties op de originele bankafschriften. Uit onderzoek is gebleken dat de letters van deze drie transacties afwijken van elkaar qua grootte, kleur, type en er is een duidelijk verschil in pixels te zien. In totaal zijn er in acht transacties aantoonbaar wijzingen aangebracht, te weten: op sns blad 3/13 transactie d.d. 11 april 2016 bij Muziekh. Schreeven Nijmegen ontbreekt; op sns blad 5/13 transactie d.d. 25 mei 2016: de letters wijken af in grootte, kleur, type, verschil in pixels, en daarnaast zijn de omschrijving en het bedrag afwijkend; op sns blad 10/13 transactie d.d. 15 oktober 2016: er is tekst aan de omschrijving toegevoegd en de letters van de tekst wijken af; op sns blad 12/13 transactie d.d. 23 november 2016: de storting van € 400,- ontbreekt; op sns blad 13/13 transactie d.d. 30 december 2016: de letters wijken af in grootte, kleur, type, er is verschil in pixels, er is tekst aan omschrijving toegevoegd en op sns blad jan 2017 ontbreken de transacties d.d. 2 januari 2017, 3 januari 2017 en 3 januari 2017.

Verdachte heeft verklaard dat hij heeft geknipt en geplakt in de bankafschriften en geldbedragen heeft gewijzigd voor zijn eigen boekhouding. Hij heeft de gegevens zoals hij die thuis had, zonder nadere toelichting, aan de curator verstrekt. Verdachte heeft bepaalde bedragen weggelaten, omdat hij het niet van belang vond om ze te vermelden. Volgens verdachte was alles voor de curator voldoende duidelijk.

Naar het oordeel van de rechtbank erkent verdachte hiermee dat de door hem aan de curator overhandigde bankafschriften door hem aangepast en daarmee onjuist en onvolledig waren.

Conclusie

Concluderend acht de rechtbank ook feit 3 bewezen.
 

Bewezenverklaring

  • Feit 1: Als degene die in staat van faillissement is verklaard, wettelijk opgeroepen tot het geven van inlichtingen, zonder geldige reden weigeren de vereiste inlichtingen te geven en opzettelijk verkeerde inlichtingen geven, meermalen gepleegd.
  • Feit 2: Het als degene die in staat van faillissement is verklaard, voor of tijdens het faillissement enig goed aan de boedel onttrekken, terwijl hij weet dat hierdoor een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden worden benadeeld, meermalen gepleegd.
  • Feit 3: Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.
     

Strafoplegging

Een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een werkstraf van 160 uren.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF