Na faillissement geen administratie overgedragen aan de curator en opmaken valse facturen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6184

Verdachte heeft na het faillissement van drie van zijn bedrijven niet voldaan aan zijn plicht tijdig de administratie van die bedrijven aan de curator over te dragen. Hierdoor konden de rechten en plichten van die ondernemingen niet te allen tijde worden gekend, hetgeen de curator van de failliete onderneming in een lastig parket heeft gebracht.

Voorts heeft Verdachte facturen valselijk opgemaakt. Door aldus te handelen heeft de Verdachte ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat door de Belastingdienst in het bijzonder en in het maatschappelijk verkeer in zijn algemeenheid pleegt te worden gesteld in schriftelijke stukken als de onderhavige.

Verdachte is in 2005 door de Belastingdienst gewezen op het foutieve van zijn handelen, toen er een vaststellingsoverkomst met Verdachte is gesloten. Desondanks is Verdachte op dezelfde voet doorgegaan door op papier de verantwoordelijkheid van de gefailleerde ondernemingen bij een derde Persoon neer te leggen, terwijl Verdachte in feite zelf de leiding behield. Ook de administratieve vastlegging van de Bedrijfsvoering is (weer) onvolledig gebleken.
 

Aanvullende overweging met betrekking tot het verweer van de verdediging

Door de verdediging is ten aanzien van feit 1, zevende gedachtestreepje, betoogd dat Verdachte van dit feit dient te worden vrijgesproken nu aan de curator een Excelbestand is overhandigd waarin het kasboek was opgenomen.

Het hof verwerpt ook dit verweer.

Door Verdachte is weliswaar een Excelbestand met daarin opgenomen een kasboek aan de curator overhandigd, maar dit kasboek was slechts bijgewerkt tot september 2009 en gaf geen inzicht in de kasstroom in de maanden daarna en is aldus onvolledig geweest. Voorts is door de curator aangegeven dat de wijze waarop het kasboek in Excel was opgenomen ondoorzichtig was.

Gelet hierop is het hof van oordeel dat bewezen is dat Verdachte niet aan zijn verplichting heeft voldaan aan het opmaken en bijhouden van een volledig en betrouwbaar opgemaakt kasboek binnen de Naam stichting en Naam BV 2.
 

Strafoplegging

Gelet op de leeftijd van Verdachte en diens gezondheidstoestand en de ouderdom van de feiten komt het hof tot oplegging van een gevangenisstraf van twaalf maanden.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF