Artikel: De curator als private partner van het Openbaar Ministerie? Het aansprakelijkheidsrisico van de curator en financiering van faillissementsfraudebestrijding

Reeds in 2012 werd door de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie het Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht aangekondigd. Dit programma is gebaseerd op drie pijlers: de bestrijding van faillissementsfraude, de versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven en de modernisering van de faillissementsprocedure. In het kader van de eerste pijler, de fraudepijler, zijn drie wetsvoorstellen gedaan, te weten het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod, het wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude en het wetsvoorstel versterking positie curator. De eerste twee wetsvoorstellen zijn halverwege vorig jaar met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer en zijn nu aanhangig bij de Eerste Kamer. Het laatste wetsvoorstel is op dit moment aanhangig bij de Tweede Kamer. 

Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Civielrechtelijke wetsvoorstellen faillissementsfraude in vogelvlucht

3. Wat is faillissementsfraude?

3.1. Civielrechtelijke faillissementsfraude

3.2. Strafrechtelijke faillissementsfraude

3.3. Faillissementsfraude als containerbegrip

4. Op naar een maatschappelijk verantwoorde curator?

4.1. Beheer en vereffening van de boedel ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers

4.2. Het oorzakenonderzoek van de curator

4.3. Vermaatschappelijking van de taak ex art. 68 lid 1 Fw

4.4. Faillissementsfraude: een zwaarwegend belang van maatschappelijke aard?

4.5. Belangenafweging uitbesteed aan de rechter-commissaris

4.6. Aansprakelijkheid van de curator: schending zorgvuldigheidsnorm artikel 6:162 BW

5. Het kostenplaatje

6. Hoe nu verder?

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF