Rijksjaarverslag V&J 2015: inzicht in gebruik Garantiestelling Faillissementscuratoren

Op 18 mei jl. heeft de Minister van Justitie het departementale jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over het jaar 2015 gepubliceerd met daarin het beleidsverslag en inzicht in het gebruik van de Garantiestelling Faillissementscuratoren (GSR).

De Garantieregeling Faillissementscuratoren is voor faillissementen waarin sprake lijkt te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar in de boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn om onderzoek te doen of een procedure te starten om onrechtmatig aan de boedel onttrokken gelden en goederen terug te halen. Als aan bepaalde eisen wordt voldaan, staat het Ministerie van Veiligheid en Justitie garant voor de kosten van het onderzoek of de procedure. Bij succes hoeft de garantie niet te worden ingeroepen. Is onrechtmatig aan de boedel onttrokken dan worden middelen teruggehaald en zien schuldeisers in het geval van een faillissement mogelijk meer terug van hun vordering dan eerst het geval was. Zaken waarin dit niet lukt leiden tot het betalen van het garant gestelde bedrag door het ministerie.

Volgens de opgenomen overzichten valt te lezen dat de verstrekte, uitstaande garanties van 2014/2015 zijn toegenomen. Daarnaast zijn de uitgaven en ontvangsten garanties van de garantiestelling faillissementscuratoren van 2014/2015 toegenomen. Ook zijn de garanties zelf van 2014/2015 aanzienlijk toegenomen. Deze stijgende lijn laat zien dat er een toename is in het gebruik van de GSR. Ten slotte kent het volume van de GSR van 2012 tot en met 2015 een alsmaar stijgende lijn.

De minister constateert dat de instroom van de GSR hoger is dan begroot. Hij stelt dat de mogelijke oorzaak van de groei is dat hoewel het aantal faillissementen (recentelijk) is afgenomen er nog wel sprake is van afwikkeling van eerdere faillissementen. Ook geeft hij aan dat de bekendheid van de GSR nog steeds toeneemt.

Tot slot wordt de GSR herzien. Dit betekent onder andere dat er een premiegefinancierde begrotingsreserve komt met het doel om de budgettaire risico’s voor de begroting te dekken. Daarnaast zal de GSR cyclisch worden geëvalueerd (horizonbepaling) en worden de uitvoeringskosten van de regeling geoptimaliseerd.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF