Steun voor versterking positie curator in Tweede Kamer

Op maandag 12 december heeft in de Tweede Kamer een wetgevingsoverleg plaatsgevonden in verband met de Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator). Tijdens het overleg is steun uitgesproken aan Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) voor zijn wetsvoorstel.

Achtergrond 

Per jaar zijn er bij 3.000 faillissementen vermoedens van fraude, roept Van Wijngaarden (VVD) in herinnering. De pakkans is daarbij schokkend laag, zegt Gesthuizen (SP): slechts 2% in 2015. Om de aanpak van faillissementsfraude te verbeteren wil de minister dat een failliet gegane ondernemer de curator meer toegang geeft tot zijn administratie.

Als de curator meer inzicht heeft in de administratie van een failliete ondernemer, is er een grotere kans op succesvolle vervolging van mogelijke fraude, denkt Van Wijngaarden. Maar daar horen wat hem betreft ook hogere kwaliteitseisen aan curatoren bij.

Nemo-teneturbeginsel 

Bij een faillissement moet de ondernemer uit eigen beweging ook eventuele buitenlandse bezittingen melden aan de curator. Recourt (PvdA) vraagt zich af of dat niet strijdig is met het beginsel dat iemand niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling (nemo-teneturbeginsel). Volgens Van der Steur wordt dat beginsel niet geraakt als iemand wordt verplicht zijn administratie te ontsluiten.

Expertise en capaciteit

Is er genoeg capaciteit bij de opsporende en handhavende instanties, vraagt Gesthuizen. Zij wijst op de recente uitstroom van ervaren medewerkers bij de Belastingdienst. Daarnaast gaat bij het OM kostbare kennis verloren, stelt zij, omdat gespecialiseerde fraudeofficieren te kort op hun post zitten.

De capaciteit voor de faillissementsfraudeopsporing is uitgebreid, verzekert de minister. Maar hij erkent dat het OM meer zaken zou kunnen oppakken. Dat kan mede te maken hebben met de snelle wisseling van fraudeofficieren. Hij gaat met het OM zoeken naar een oplossing.

De Kamer stemt 20 december over het wetsvoorstel.

Bron: Tweede Kamer

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF