Artikel: Fraudebestrijding en bestuursverbod

Bij Wet van 8 april 2016, Stb. 153, werd de Faillissementswet vijf artikelen rijker die de curator de mogelijkheid geven een bestuursverbod te vorderen. De wet vormt onderdeel van de zogenoemde fraudepijler van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementswet.

Een tweede onderdeel van deze pijler is de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (Wet van 8 april 2016, Stb. 154), waarin onder meer de bankbreukartikelen zijn herzien. Beide wetten zijn per 1 juli in werking getreden.

Een derde belangrijk onderdeel van deze pijler is het wetsontwerp Versterking positie curator waarin onder meer is bepaald dat de rechter-commissaris de curator kan opdragen aangifte te doen van strafbare feiten en waarin aan de curator een onderzoeksplicht heeft.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF