Fraudespreekuur voor curatoren bij Haagse rechtbank

In 2010 is in Den Haag gestart met het project bestrijding eenvoudige faillissementsfraude. Het Insolventieteam van de Haagse rechtbank werkt hierbij nauw samen met het Openbaar Ministerie in Den Haag aan de bestrijding  van faillissementsfraude in het algemeen en eenvoudige faillissementsfraude in het bijzonder. In faillissementen waar fraude wordt gesignaleerd, stimuleren de rechters-commissaris de curator melding te doen bij het fraudemeldpunt van het Openbaar Ministerie. Bij de politie Den Haag is capaciteit beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken naar eenvoudige faillissementsfraude: zaken waarin de bestuurder van een onderneming heeft nagelaten te voldoen aan de verplichting om direct na datum faillissement een deugdelijke administratie aan de curator te overhandigen, of waarin de bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan een enkele onttrekking van geld of goederen uit de boedel. Jaarlijks worden in Den Haag inmiddels ongeveer 40 tot 50 zaken door de politie in onderzoek genomen. Deze zaken worden behandeld door de politierechter op speciale themazittingen.

Tussen het Insolventieteam van de Haagse Rechtbank en de afdeling fraude van het Haagse Openbaar Ministerie vindt 4 keer per jaar overleg plaats over de lopende faillissementen waarin sprake is van een (mogelijke) fraudecomponent.

Spreekuur

Het team Insolventies van de Haagse rechtbank organiseert sinds begin februari 2013 daarnaast ook een fraudespreekuur voor curatoren. Tijdens dit spreekuur, dat vier keer per jaar wordt gehouden, kunnen curatoren faillissementen waarin het vermoeden van fraude een rol speelt en waarbij zij vragen hebben over de verdere aanpak, voorleggen aan een team van specialisten. Het spreekuur vindt plaats onder leiding van de heer mr H. van Dorp. Het team van specialisten bestaat verder uit de Haagse fraudeofficier van justitie, mevrouw mr J.C. Reddingius, een medewerker van de FIOD, een medewerker van de afdeling invordering van de Belastingdienst en een curator gespecialiseerd in de behandeling van frauduleuze faillissementen, mr. W.J.B. van Nielen.

Krachten bundelen

Faillissementsfraude kost de samenleving op jaarbasis minimaal een miljard euro en werkt daarnaast sterk ontwrichtend en normvervagend. Om faillissementsfraude effectiever te bestrijden, hebben alle instanties die betrokken zijn bij de opsporing en vervolging daarvan, hun krachten gebundeld. Daarnaast zijn ook initiatieven ontwikkeld om het plegen van faillissementsfraude te bemoeilijken – preventieve maatregelen worden en zijn getroffen in de vorm van het opstellen van een barrièremodel.

Vermoeden van fraude

Voorafgaand aan of volgend op een faillissement kunnen bepaalde handelingen door bestuurders van een onderneming worden verricht die als strafbare feiten kunnen worden gekwalificeerd. Bijvoorbeeld het ‘laten verdwijnen van’ of aanleveren van een onvolledige administratie, of het wegsluizen van gelden of goederen die tot de (bijna) failliete boedel behoren. Curatoren in faillissementen krijgen van bestuurders van de failliete onderneming niet altijd zonder meer geloofwaardige antwoorden op de vraag waar de administratie van de onderneming is gebleven. Dit terwijl het niet direct overhandigen aan de curator van een goede en volledige administratie in een faillissement in beginsel al faillissementsfraude oplevert. De administratie is voor de curator cruciaal om goed zicht te verkrijgen op de omvang van de boedel én om te kunnen controleren of de ondernemer zich aan alle (financiële) regels heeft gehouden. Ook een bestuurder die in het zicht van het faillissement flinke sommen geld uit het bedrijf heeft gehaald om privé te besteden, kan een aangifte terzake faillissementsfraude verwachten.

Aanmelden voor spreekuur

Curatoren die in (één van) hun faillissementen te maken hebben met een fraudezaak kunnen zich voor dit spreekuur aanmelden. Indien u een casus hebt die zich voor dit fraudespreekuur leent, dient u deze, voorzien van uw vragen, te mailen naar mw. D.D. Vorst, juridisch medewerkster insolventiekamer.

Bron: de Rechtspraak

Zie ook:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF