De contouren van het nemo tenetur-beginsel in faillissement en de verhouding tot de Wet versterking positie curator

In artikel bespreken de auteurs de contouren van het nemo tenetur-beginsel in faillissement. Centraal staat de verhouding tussen de inlichtingenplicht van de failliet en zijn uit art. 6 EVRM voortvloeiende recht om zichzelf niet te incrimineren. Verschillende vragen die in dit verband rijzen, zoals de aard en strekking van het nemo tenetur-beginsel, het verschil in benadering van het beginsel tussen het EHRM en de Hoge Raad, de betekenis van de door de Hoge Raad geïntroduceerde rechterlijke restrictie worden in dit artikel aan de orde gesteld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Overgangs(recht)perikelen, informatieplicht en administratieplicht

Rechtbank Limburg 14 mei 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:4459

De rechtbank kan uit de bewijsmiddelen niet opmaken de bestuurder van de gefailleerde onderneming de ontbrekende administratie niet heeft opgemaakt/laten opmaken, of deze niet is bewaard of dat die administratie wel is opgemaakt en bewaard, maar (alleen) niet is overgelegd. Omdat het niet overleggen, oftewel ‘tevoorschijn brengen’ van de boekhouding op zichzelf al strafbaar is, kan in het midden blijven waarom dat niet is gebeurd. De rechtbank acht daarmee bewezen dat het aan de verdachte te wijten is geweest dat hij in van maart 2015 tot en met juni 2016 als bestuurder van de onderneming, niet (volledig) heeft voldaan aan de in de wet omschreven verplichting om de boekhouding tevoorschijn te brengen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Overwegingen Rb over strafbaarheid onder art. 344a Sr & witwassen

Rechtbank Noord-Nederland 13 mei 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:2071

Verdachte was (middellijk) bestuurder van een aantal vennootschappen. Om liquiditeitskrapte in deze vennootschappen op te lossen heeft hij verschillende kredieten afgesloten bij een bank onder verpanding van goederen. Daartoe heeft verdachte doelbewust valse facturen, e-mailberichten en een bankafschrift opgemaakt en aan de bank overgelegd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Naming and shaming, een internationale trend

Op 27 mei 2019 heeft de rechtbank een verdachte veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van faillissementsfraude en witwassen. De rechtbank heeft geoordeeld dat het vonnis openbaar zal worden gemaakt. De rechtbank meent dat de maatschappij tegen de verdachte moet worden beschermd mede gelet op het feit dat al eerder een veroordeling heeft plaatsgevonden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cursus Bankbreukdelicten: strafrechtelijke vervolging & verweren | Donderdag 12 september 2019

Tijdens deze cursus staan de bankbreukdelicten centraal. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van onder meer de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Hierbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF