27 maanden gevangenisstraf voor bv-fraudeur in bouw

De 47-jarige bouwondernemer Machiel D. is veroordeeld tot 27 maanden gevangenisstraf. Volgens de rechtbank Amsterdam heeft D. zich schuldig gemaakt aan belasting- en faillissementsfraude. De man uit Noord-Holland krijgt ook een bestuursverbod.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ger Visser en familie aangehouden door FIOD

De Fiscale Opsporing- en Inlichtingendienst (FIOD) heeft afgelopen vrijdagavond een inval gedaan in de woning van ex-Eurocommercebaas Ger Visser in Gorssel. Ger Visser, zijn vrouw Patricia, zijn zoon Ger junior en dochter Kristel zijn aangehouden, drie van hen zijn inmiddels weer vrijgelaten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG: Falende bewijsklachten inzake "enig goed onttrokken aan de boedel", het verzwijgen van goederen voor de curator en het feitelijk leidinggeven

Parket bij de Hoge Raad 2 oktober 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1071

Het middel valt blijkens de toelichting uiteen in de volgende drie deelklachten. Allereerst wordt geklaagd dat uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen, met name de bewijsmiddelen 5 en 6, volgt dat de in de bewezenverklaring genoemde drie baten, te weten de opbrengst van de verkoop van de bedrijfsinventaris, de debiteurenontvangsten en de van C terugontvangen tijdelijk in beheer gegeven gelden, wél op (één van) de bankrekeningen van de vennootschap zijn gestort, waardoor ’s hofs oordeel dat enig goed is onttrokken aan de boedel, dat er enig goed is vervreemd (laat staan beneden de waarde) en dat deze baten niet op de rekening van de vennootschap en ook niet in de boedel zijn gestort, niet begrijpelijk is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste civielrechtelijke bestuursverboden opgelegd en gepubliceerd

Op 13 juni 2018 heeft de Rechtbank Den Haag de eerste civielrechtelijke bestuursverboden opgelegd op grond van vastgestelde bestuurdersaansprakelijkheid. De twee gedaagde bestuurders hebben verstek laten gaan in deze zaak en daarom is nu, drie maanden later en met het verstrijken van de termijn voor hoger beroep, de vaststelling van de bestuurdersaansprakelijkheid door de Rechtbank onherroepelijk geworden. Op grond daarvan is het in hetzelfde vonnis opgelegde bestuursverbod (voor de duur van vijf jaar) in werking getreden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Bankroet is te vaak een boevenstreek'

De aanpak van faillissementsfraude is nog altijd ‘onder de maat’. Curatoren moeten ruimere mogelijkheden krijgen om bij elk faillissement na te gaan of er aanwijzingen zijn voor fraude of misbruik. Hun rol om fraude te signaleren is in de wet vastgelegd, maar het ontbreekt ze aan voldoende ondersteuning om verhaal te halen in kansrijke zaken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verdachte heeft bij twee ondernemingen, op het moment dat hij wist dat deze failliet zouden gaan, geen administratie bijgehouden en geld onttrokken

Rechtbank Rotterdam 6 september 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7540

Verdachte heeft, al dan niet samen met zijn partner, in zijn hoedanigheid van bestuurder van twee inmiddels failliete vennootschappen, The Racheliaan Limited en Polkerdots Productions B.V., nagelaten om een volledige en juiste administratie te voeren. Na de faillissementen heeft verdachte voorts nagelaten om de volledige beschikbare administratie aan de curatoren te overhandigen en is hij zijn wettelijke verplichting om de curator van inlichtingen te voorzien niet nagekomen. Een deel van de administratie van The Racheliaan Ltd, dat volgens de verdachte niet bestond, werd nota bene bij de curator aangeleverd door een medewerker van The Racheliaan die daar (heimelijk) een digitale kopie van had gemaakt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak faillissementsfraude, bewezenverklaring van verduistering - als feitelijk leidinggevende - van een geldbedrag van ruim 114.000 euro

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 augustus 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:4754

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Onderzoek Klauwaap: vrijspraak witwashandelingen, het deelnemen aan een criminele organisatie & faillissementsfraude

Rechtbank Noord-Nederland 20 juli 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:2946

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Inschrijving 'Specialisatieopleiding Faillissementsfraude 2019' geopend

Sinds 2016 organiseert Kennisplatform Faillissementsfraude de Specialisatieopleiding Faillissementsfraude Integrale Aanpak. De vierde editie gaat van start in maart 2019. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend. De opleiding wordt afgetrapt met een introductie in faillissementsfraude op donderdag 21 maart 2019. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Faillissementsfraude wel bewezen, maar OVAR omdat feit niet strafbaar is. Gelet op wijze van tenlasteleggen is bewezenverklaring niet als een van de bankbreukdelicten te kwalificeren.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 augustus 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:4753

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de adressaat van artikel 344 Sr “derden” zijn, te weten andere personen dan de in de artikelen 341 en 343 Sr genoemden. Aangezien verdachte op grond van het procesdossier als bestuurder van bedrijf 1 dient te worden aangemerkt, is dit artikel ook niet op verdachte van toepassing, nog los van de omstandigheid dat het thans bewezen verklaarde (het niet bewaren en tevoorschijn brengen van de administratie van de bedrijf 1 ) niet als strafbare handeling onder artikel 344 Sr wordt vermeld. Nu de bewezenverklaring niet als een van de artikelen met betrekking tot faillissementsfraude kan worden gekwalificeerd, is de rechtbank van oordeel dat het bewezenverklaarde geen strafbaar feit is en dat verdachte terzake ontslagen dient te worden van alle rechtsvervolging.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak voor belaging & smaadschrift jegens curator: gedragingen van de vertegenwoordiger kunnen redelijkerwijs niet aan de stichting worden toegerekend

Rechtbank Limburg 6 september 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:8469

De rechtbank stelt vast dat de tenlastegelegde feiten zijn aangevangen op 22 november 2011 door naam vertegenwoordiger. Dat wil zeggen dat naam vertegenwoordiger zijn persoonlijk handelen heeft aangevangen vóór 2012. Naar het oordeel van de rechtbank kan de aanpassing van 00-00-12 niet anders worden gezien dan een dekmantel voor naam vertegenwoordiger eigen handelen. Dit geldt temeer nu naam vertegenwoordiger ter terechtzitting heeft aangegeven nog een vereniging “achter de hand” te hebben voor het geval hij niet meer met de verdachte zou mogen opereren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Opsporing van fraude: meer steun of meer straf?

Heeft de controlerend accountant misschien wat meer steun nodig om beter te zijn in het opsporen en aan het licht brengen van fraude? Zijn accountants daar nu onvoldoende voor opgeleid of toegerust? Of voelen zij zich vaak niet vrij en veilig genoeg om op verdachte zaken door te pakken? Is te beperkt budget met te hoge werkdruk het echte probleem? Heeft de accountant wat meer strafdreiging nodig?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FIOD houdt 51-jarige man aan voor faillissementsfraude

De FIOD heeft 10 september een 51-jarige man uit de omgeving van Leiden aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude. De FIOD doorzocht twee woningen in de omgeving van Leiden. Hierbij is beslag gelegd op administratie, computers, een motorfiets en twee Porsches Cayenne.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling voor belaging en smaadschrift jegens fraudecurator

Rechtbank Limburg 6 september 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:8468

Verdachte heeft zich meermalen en over een lange periode schuldig gemaakt aan belaging van slachtoffer en zijn eer en goede naam aangetast (smaadschrift). Verdachte heeft in de bewezenverklaarde periode herhaaldelijk slachtoffer en een groot aantal personen, mede uit de nabije leef- en werkomgeving van slachtoffer, aangeschreven omtrent diens persoonlijk handelen. Verdachte heeft daarmee een zeer ernstige inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van slachtoffer en hem gepoogd te dwingen het gesprek aan te gaan en deze inbreuk te dulden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De nieuwe wetgeving inzake fraudebestrijding in faillissement, een verrijking of een lege huls?

In deze bijdrage staan de drie nieuwe wetten op het gebied van faillissementsfraudebestrijding centraal: de Wet civielrechtelijk bestuursverbod, de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude en de Wet versterking positie curator. Hoewel deze nieuwe wetten ongetwijfeld een stap in de goede richting zullen zijn, zullen vooral de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Wet versterking positie curator zich in de praktijk nog moeten gaan bewijzen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF