Gevangenisstraf, ontzetting van het recht tot uitoefening van het beroep van bestuurder van een rechtspersoon & openbaarmaking van het vonnis door toezending ervan aan de Kamer van Koophandel

Rechtbank Rotterdam 30 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9889

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verschillende vormen van faillissementsfraude. Hij heeft als bestuurder van bedrijf geld aan de boedel onttrokken. Ook heeft hij nagelaten om de administratie volledig te voeren en, na faillietverklaring, volledig aan de curator uit te leveren. Bovendien heeft hij goederen (uit de boedel) van bedrijf vervreemd, door (o.a.) met een nieuw opgerichte rechtspersoon de lopende opdrachten. uit te voeren, zonder dat de curator hiermee had ingestemd en/of hier een vergoeding aan de boedel tegenover stond.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Start Specialisatieopleiding Faillissementsfraude op 21 maart 2019

De bestrijding van faillissementsfraude vindt op verschillende manieren plaats; via het civiele recht door de curator, door middel van fiscale aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en door strafrechtelijke vervolging van vermeende fraudeurs door justitie. De bijeenkomsten van de specialisatieopleiding worden dan ook verzorgd door sprekers uit het straf-, privaat- en bestuursrecht vanuit hun rechtsgebied. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rondetafelbijeenkomst Fraudespreekuur voor fraudecuratoren

Het Kennisplatform Faillissementsfraude houdt op vrijdag 12 april 2019 van 16.00 - 18.00 uur een rondetafelbijeenkomst voor fraudecuratoren om onder meer uw ervaringen, knelpunten en ideeën over het Fraudespreekuur onderling uit te wisselen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oplegging bestuursverbod voor 5 jaar op verzoek van OM aan veelpleger die betrokken was bij 109 vennootschappen

Rechtbank Midden-Nederland 19 december 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:6261 (Civiel recht)

Volgens het OM is belanghebbende een veelpleger van faillissementsfraude en moet hem persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt van de faillissementen van rechtspersoon 1, rechtspersoon 2 en rechtspersoon 3. Het OM ziet belanghebbende als stroman. Het OM wil voorkomen dat belanghebbende nog meer schade veroorzaakt als bestuurder van verschillende rechtspersonen en verzoekt de rechtbank:

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling in hoger beroep: van gevangenisstraf van 8 maanden naar voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf

Gerechtshof Amsterdam 24 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4503

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Ze heeft veel geld onttrokken aan de boedel van haar onderneming naam. Het gaat in totaal om een bedrag van bijna €300.000. Daarnaast heeft zij niet voldaan aan de op haar als bestuurder van een rechtspersoon rustende verplichtingen een inzichtelijke administratie bij te houden en deze desgevraagd aan de curator te overleggen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De Faillissementswet in een nieuw jasje

In deze bijdrage wordt ingegaan op het met de Wet modernisering faillissementsprocedure gewijzigde systeem van indiening van vorderingen in faillissement. Waar de schuldeiser thans nog een scala aan second changes heeft wanneer hij zijn vordering te laat heeft ingediend, wordt met deze Wet per 1 januari 2019 een fatale bar-date ingevoerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verdachte heeft als medebestuurder van een stichting samen met medeverdachte grote geldbedragen uit deze stichting onttrokken die op dat moment noodlijdend was

Rechtbank Overijssel 22 november 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4470

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Verdachte is samen met medeverdachte bestuurder van stichting geworden toen stichting reeds noodlijdend was, onder het mom dat met een investering door medeverdachte het bedrijf van de ondergang gered zou kunnen worden. Behoudens het met geleend geld betalen van één crediteur ter afwending van een faillissement, heeft medeverdachte uiteindelijk niet in stichting geïnvesteerd, terwijl verdachte en medeverdachte wel grote geldbedragen aan stichting hebben onttrokken en naar rekeningen van andere vennootschappen van medeverdachte hebben overgeboekt. Verdachte en medeverdachte hebben daarnaast nagelaten om een deugdelijke administratie te voeren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Strafzaak tegen faillissementsfraudeur afgedaan door hof na verwijzing Hoge Raad.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:11153

Verdachte is in eerste aanleg, bij vonnis van de rechtbank Assen van 20 oktober 2009 ter zake van het onder 1 ten laste gelegde (medeplegen van bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd), van het onder 2 ten laste gelegde (medeplegen van bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd), van het onder 3 ten laste gelegde (opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst) en het onder 4 ten laste gelegde (in staat van faillissement verklaard, wettelijk opgeroepen tot het geven van inlichtingen opzettelijk verkeerde inlichtingen geven) veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Presentaties Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude

Op 7 december heeft de tweede editie van het Jaarcongres van het Kennisplatform Faillissementsfraude plaatsgevonden. Het congres stond in het teken van beleid omtrent faillissementsfraude en de uitwerking ervan in de praktijk. Via deze link kunt u de presentaties, die gedurende de dag zijn gehouden, raadplegen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM tevreden met verbod Bandidos MC Holland, maar zaak toont ineffectiviteit civielrechtelijk bestuursverbod

Het Openbaar Ministerie is tevreden met de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de Bandidos Motorcycle Club Holland verboden blijft. De uitspraak toont echter aan dat de wetgeving voor de aanpak van deze verenigingen (via een civiel verbod) niet toereikend is, al was het alleen maar omdat er veel tijd mee gemoeid is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Opleggen bestuursverbod bij faillissementsfraude blijkbaar toch optie voor curatoren'

De Faillissementswet stamt uit 1893. Hoewel de wet al die tijd redelijk heeft gefunctioneerd, bestaat al jaren de wens de regels te vernieuwen. Een grootscheepse wijziging wil maar niet lukken. Daarom wordt het stapsgewijs gedaan. De bestrijding van faillissementsfraude is daarvan een belangrijk onderdeel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Schending administratieplicht door bestuurder van failliete vennootschap. Handelen ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers niet bewezen.

Gerechtshof Amsterdam 26 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4309

De verdachte heeft in zijn hoedanigheid van bestuurder van de failliete vennootschap nagelaten de boeken, bescheiden of andere gegevensdragers die op de vennootschap betrekking hebben in ongeschonden staat tevoorschijn te brengen. Het is van groot belang dat deze verplichting wordt nagekomen. Immers, in het geval een onderneming failliet gaat, zal er, bij de curator, inzicht moeten zijn in de financiële positie van de onderneming. Dit alles is van belang voor de afwikkeling van het faillissement en noodzakelijk voor het vertrouwen dat nodig is voor een goed functionerend handelsverkeer.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FIOD houdt 3 verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan

De FIOD heeft op 10 december drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen van 53 en 30 jaar en een 47-jarige vrouw uit Geldermalsen en Tiel. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfslocaties in Geldermalsen en Tiel. Daarbij is beslag gelegd op de administratie, een woning, bankrekeningen, auto’s, 23 stamboekpaarden, Rolex-horloges en sieraden. Ook zijn 2 vuurwapens gevonden, die zijn overgedragen aan de politie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraf 2 jaar en bestuursverbod voor 5 jaar na onttrekken gelden uit noodlijdende stichting

Rechtbank Overijssel 22 november 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4462

Verdachte is samen met medeverdachte bestuurder van stichting geworden toen stichting reeds noodlijdend was, onder het mom dat hij met een forse investering het bedrijf zou kunnen redden van de ondergang. Behoudens het met geleend geld betalen van één crediteur ter afwending van een faillissement, heeft verdachte uiteindelijk niet in stichting geïnvesteerd, terwijl hij wel grote geldbedragen aan stichting heeft onttrokken. Verdachte heeft daarnaast nagelaten om een deugdelijke administratie te voeren. Tevens heeft hij op schaamteloze wijze geprobeerd de curator om de tuin te leiden met valse facturen nadat de curator verdachte had gevraagd wat er met de aan stichting onttrokken gelden was gebeurd. Verdachte heeft geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen getoond, schuift de schuld in de schoenen van anderen, heeft zijn echtgenote en schoonzoon betrokken bij zijn frauduleuze handelen en heeft zich respectloos getoond ten aanzien van de (zakelijke) belangen van anderen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling voor verschillende vormen van faillissementsfraude: gevangenisstraf, beroepsverbod en openbaarmaking vonnis door toezending ervan aan de Kamer van Koophandel

Rechtbank Rotterdam 30 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9889

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verschillende vormen van faillissementsfraude. Hij heeft als bestuurder van bedrijf geld aan de boedel onttrokken. Ook heeft hij nagelaten om de administratie volledig te voeren en, na faillietverklaring, volledig aan de curator uit te leveren. Bovendien heeft hij goederen (uit de boedel) van bedrijf vervreemd, door (o.a.) met een nieuw opgerichte rechtspersoon de lopende opdrachten uit te voeren, zonder dat de curator hiermee had ingestemd en/of hier een vergoeding aan de boedel tegenover stond.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF