Veroordeling wegens niet voldoen aan administratieplicht

Rechtbank Amsterdam 4 oktober 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7401

Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft zich niet gehouden aan de hem als bestuurder wettelijk opgedragen plicht om een volledige en juiste administratie bij te houden of bij te laten houden, en na faillissement aan de curator over te leggen. Met zijn handelen heeft verdachte het de curator moeilijk gemaakt om het faillissement op een juiste wijze af te wikkelen en heeft hij schuldeisers van het failliete bedrijf benadeeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude | Vrijdag 7 december 2018

Op vrijdag 7 december vindt de tweede editie van het Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude plaats. Tijdens deze editie van het congres staat faillissementsfraude, beleid hieromtrent en de uitwerking daarvan in de praktijk centraal.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Grote faillissementen steeds groter'

Grote faillissementen hakken er steeds harder in. In de eerste 3 kwartalen van dit jaar is de wereldwijde financiële impact van grote faillissementen al hoger dan in heel 2017. "Het is een trend die gaande is en die de komende jaren alleen maar sterker wordt", aldus Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting van Euler Hermes Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Inlichtingen- en medewerkingsplicht, nemo tenetur en wilsafhankelijk materiaal

Ingevolge de Faillissementswet heeft een gefailleerde een inlichtingen- en medewerkingsplicht jegens de curator, welke verplichtingen kunnen worden afgedwongen. Hierdoor bestaat het risico dat de gefailleerde gedwongen zichzelf incriminerende informatie openbaart aan de curator, die sinds kort expliciet een fraudesignalerende taak heeft.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voorstel om turboliquidaties minder makkelijk te maken

Van Oosten wil de wet zo aanpassen dat turboliquidaties niet meer kunnen, tenzij er geen sprake is van baten en geen schulden. Van Oosten: “Snelheid is geboden, maar we mogen de schuldeisers niet met de schade laten zitten.”

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verzoek om verkennend onderzoek criminele netwerken die zich bezighouden met faillissementsfraude

Volgens Van Dam is de aanpak van faillissementsfraude ermee gediend als we beter inzicht krijgen van criminele netwerken in Nederland bestaan die zich dag in, dag uit bezighouden met vooral faillissementsfraude alsmede de omvang hiervan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Notitie Bedrog bij bankroet II: SP doet zes voorstellen om aanpak faillissementsfraude te verbeteren

Begin oktober heeft de heer Van Nispen (SP) door middel van de Notitie Bedrog bij bankroet II een zestal voorstellen gedaan voor een verbeterde aanpak van faillissementsfraude. De notitie volgt op de eerdere notitie van de SP uit 2011, Bedrog bij bankroet I.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Fraudespreekuur: Minister Dekker vraagt extra aandacht aanwezigheid stakeholders

Tijdens het algemeen overleg van 4 oktober 2018 van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft Minister Dekker het belang van de regionale fraudespreekuren, waarbij de verschillende bij de aanpak van faillissementsfraude betrokken stakeholders, waaronder curatoren en Openbaar Ministerie, politie, Belastingdienst etc., onder leiding van een insolventierechter bijeenkomen, onderschreven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FIOD houdt man aan voor grootschalige faillissementsfraude

De FIOD heeft 24 oktober een 44-jarige man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar grootschalige faillissementsfraude. De FIOD doorzocht woningen in Den Haag en Vlaardingen. Gelijktijdig werden een woning in Duitsland en een bedrijfspand op Curaçao doorzocht. Er is beslag gelegd op onder meer exclusieve auto’s, contant geld en horloges.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Inschrijving 'Specialisatieopleiding Faillissementsfraude 2019' geopend

Sinds 2016 organiseert Kennisplatform Faillissementsfraude de Specialisatieopleiding Faillissementsfraude Integrale Aanpak. De vierde editie gaat van start in maart 2019. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend. De opleiding wordt afgetrapt met een introductie in faillissementsfraude op donderdag 21 maart 2019. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De rol van de faillissementspauliana bij de strafbare bevoordeling van schuldeisers

In deze bijdrage wordt betoogd dat de aansluiting van de norm in artikel 343 aanhef en onder 3 Sr bij de structuur van de zogeheten faillissementspauliana niet strookt met de aard van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder waarop artikel 343 aanhef en onder 3 Sr ziet. Daartoe wordt eerst de opvatting van de wetgever in kaart gebracht. Vervolgens wordt ingegaan op de achtergrond van het onderscheid tussen artikel 42 en 47 Fw.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

27 maanden gevangenisstraf voor bv-fraudeur in bouw

De 47-jarige bouwondernemer Machiel D. is veroordeeld tot 27 maanden gevangenisstraf. Volgens de rechtbank Amsterdam heeft D. zich schuldig gemaakt aan belasting- en faillissementsfraude. De man uit Noord-Holland krijgt ook een bestuursverbod.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ger Visser en familie aangehouden door FIOD

De Fiscale Opsporing- en Inlichtingendienst (FIOD) heeft afgelopen vrijdagavond een inval gedaan in de woning van ex-Eurocommercebaas Ger Visser in Gorssel. Ger Visser, zijn vrouw Patricia, zijn zoon Ger junior en dochter Kristel zijn aangehouden, drie van hen zijn inmiddels weer vrijgelaten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG: Falende bewijsklachten inzake "enig goed onttrokken aan de boedel", het verzwijgen van goederen voor de curator en het feitelijk leidinggeven

Parket bij de Hoge Raad 2 oktober 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1071

Het middel valt blijkens de toelichting uiteen in de volgende drie deelklachten. Allereerst wordt geklaagd dat uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen, met name de bewijsmiddelen 5 en 6, volgt dat de in de bewezenverklaring genoemde drie baten, te weten de opbrengst van de verkoop van de bedrijfsinventaris, de debiteurenontvangsten en de van C terugontvangen tijdelijk in beheer gegeven gelden, wél op (één van) de bankrekeningen van de vennootschap zijn gestort, waardoor ’s hofs oordeel dat enig goed is onttrokken aan de boedel, dat er enig goed is vervreemd (laat staan beneden de waarde) en dat deze baten niet op de rekening van de vennootschap en ook niet in de boedel zijn gestort, niet begrijpelijk is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste civielrechtelijke bestuursverboden opgelegd en gepubliceerd

Op 13 juni 2018 heeft de Rechtbank Den Haag de eerste civielrechtelijke bestuursverboden opgelegd op grond van vastgestelde bestuurdersaansprakelijkheid. De twee gedaagde bestuurders hebben verstek laten gaan in deze zaak en daarom is nu, drie maanden later en met het verstrijken van de termijn voor hoger beroep, de vaststelling van de bestuurdersaansprakelijkheid door de Rechtbank onherroepelijk geworden. Op grond daarvan is het in hetzelfde vonnis opgelegde bestuursverbod (voor de duur van vijf jaar) in werking getreden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF