Celstraf en taakstraf voor faillissementsfraude en witwassen

Een Eindhovenaar krijgt een celstraf van 4 maanden voor faillissementsfraude en het gebruiken van een vervalst bankafschrift. Zijn echtgenote krijgt voor witwassen een taakstraf van 80 uur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: [**]it happens; then and now

Deze bijdrage is een aangepaste en geactualiseerde versie van de oratie die Vriesendorp op 24 juni 2016 in Leiden heeft uitgesproken ter aanvaarding van de leerstoel Insolventierecht. Hierin behandelt hij vanuit retrospectief en prospectief enkele insolventierechtelijke onderwerpen, zoals de per 1 juli 2017 in werking getreden Wet versterking positie curator.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bedrieglijke bankbreuk: Acht middelen onder meer betreffende verwerping van beroep op niet-ontvankelijkheid OvJ, afwijzing verzoek tot voeging van stukken en diverse bewijsklachten

Hoge Raad 11 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1303

De Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren wegens telkens bedrieglijke bankbreuk, gepleegd door een Rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd (feit 1 en 2), verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn Persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft, meermalen gepleegd (feit 3) en van het plegen van witwassen een gewoonte maken (feit 4). Het cassatieberoep is ingesteld namens de Verdachte en mr. M.J.N. Vermeij, advocaat te 's-Gravenhage, heeft acht uitvoerige middelen van cassatie voorgesteld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Laagste aantal faillissementen na 2000

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder gedaald. In augustus 2017 zijn er 39 bedrijven minder failliet verklaard dan in juli, meldt het CBS. Het aantal faillissementen bereikte het laagste niveau in deze eeuw. De meeste faillissementen in augustus zijn uitgesproken in de handel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FIOD onderzoekt veelplegers faillissementsfraude

Op dinsdag 12 september heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in 2 woningen en een bedrijfspand in Huis ter Heide en Zeist. Verdachten zijn een 52-jarige man die is aangehouden en een man van 46 jaar. Zij worden verdacht van het plegen van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Het fraudebedrag is ongeveer 250.000 euro. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Strafrechter honoreert beroep op overmacht (noodtoestand) ten aanzien van schending inlichtingenplicht van gegijzelde failliet

Rechtbank Overijssel 5 december 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:5381

Doordat Verdachte geweigerd heeft inlichtingen te verstrekken aan de curator is Verdachte in het kader van de Faillissementswet in verzekerde bewaring (gijzeling) gesteld. De gijzeling diende ertoe om van Verdachte inlichtingen te verkrijgen omtrent tot de faillissementsboedel behorende goederen. Door de curator is voorafgaand aan die gijzeling aan Verdachte meegedeeld dat de gedragingen van Verdachte zouden kunnen leiden tot een strafrechtelijke aangifte tegen hem. Verdachte bevond zich vervolgens in een tweestrijd: door wel te verklaren zou hij weliswaar voldoen aan zijn inlichtingenplicht maar zichzelf mogelijk incrimineren; door niet te verklaren zou hij zich niet incrimineren, maar zou hij niet voldoen aan zijn inlichtingenplicht. Derhalve was sprake van een botsing van de inlichtingenplicht van artikel 105 Faillissementswet enerzijds en het nemo-tenetur-beginsel anderzijds.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude | Donderdag 14 december 2017

Tijdens dit congres staan de inhoud en impact voor de praktijk van de drie wetten uit de fraudepijler van het wetgevingsprogramma tot herijking van het faillissementsrecht centraal:

  • Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (inwerkingtreding 1 juli 2016)
  • Wet civielrechtelijk bestuursverbod (inwerkingtreding 1 juli 2016)
  • Wet versterking positie curator (inwerkingtreding 1 juli 2017) 

Het doel van deze wetten is een impuls geven aan een adequatere faillissementsfraudebestrijding. Zij staan dan ook een behoorlijk aantal wijzigingen ten aanzien van de huidige praktijk voor ogen.

Tijdens dit congres zullen vooraanstaande sprekers zullen hun visie ten aanzien van deze wetten en hun impact delen en met deelnemers hierover in discussie gaan. Daarnaast bestaat voldoende gelegenheid voor het onderling uitwisselen van ervaringen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Na faillissement geen administratie overgedragen aan de curator en opmaken valse facturen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6184

Verdachte heeft na het faillissement van drie van zijn bedrijven niet voldaan aan zijn plicht tijdig de administratie van die bedrijven aan de curator over te dragen. Hierdoor konden de rechten en plichten van die ondernemingen niet te allen tijde worden gekend, hetgeen de curator van de failliete onderneming in een lastig parket heeft gebracht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM verdubbelt ontnemingsvordering Eurocommerce

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie heeft de ontnemingsvordering in de zaak tegen vastgoedmagnaat Ger Visser tijdens de eerste zitting in de ontnemingszaak stevig opgehoogd, naar €7,6 miljoen. Visser, die leiding gaf aan het failliete vastgoedbedrijf Eurocommerce, is door de rechtbank Overijssel in december 2016 veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Niet voldoen aan plicht tijdig administratie aan curator over te dragen & geen inlichtingen aan de curator te verschaffen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6185

Verdachte heeft na het faillissement Bedrijf van welke B.V. Verdachte als bestuurder optrad, niet voldaan aan zijn plicht tijdig de administratie van dat Bedrijf aan de curator over te dragen. Voorts heeft Verdachte aan de curator, ondanks diens verzoek daartoe, geen inlichtingen verschaft. Hierdoor konden de rechten en plichten van die onderneming niet te allen tijde worden gekend, hetgeen de curator van de failliete onderneming belemmerde bij zijn werkzaamheden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak bedrieglijke bankbreuk: geen sprake van voorwaardelijk opzet

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6187

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat Verdachte het onder feit 1, onderdeel 1 onder a) 3 tenlastegelegde heeft begaan, zodat Verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cursus Fiscale aspecten van Faillissementsfraude & De rol van de Belastingdienst en FIOD | Donderdag 21 september 2017

Tijdens deze cursus wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal worden ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude. In principe heeft de Belastingdienst geen directe betrokkenheid bij de strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude. Dat is anders waar het gaat om de civiel- en fiscaalrechtelijke aanpak.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Motivering verwijtbaarheid eenvoudige bankbreuk

Rechtbank Rotterdam 19 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:797

Op grond van de inhoud van het dossier en de verklaring van de verdachte op de zitting van 19 januari 2017 kan worden vastgesteld dat de verdachte als bestuurder van naam bedrijf. verantwoordelijk was voor de naleving van de op hem rustende wettelijke verplichting om een goede boekhouding te voeren. De rechtbank stelt vast dat de verdachte deze verplichting vanaf eind 2010 niet heeft nageleefd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw

Bij een internationaal gecoördineerde actie heeft de FIOD afgelopen dinsdag een directeur van een uitzendorganisatie in de bouwbranche aangehouden die zich vermoedelijk bezig houdt met stelselmatige belastingfraude en faillissementsfraude. Het totale nadeel wordt geschat op meer dan 2.000.000 euro. Er is gezocht op 16  locaties in Nederland, Duitsland, België en op Cyprus. De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Flip Schreurs benoemd tot voorzitter van INSOLAD

Flip Schreurs (Boels Zanders Advocaten) is op 26 juni 2017 benoemd tot voorzitter van INSOLAD, de specialisatievereniging voor insolventierechtadvocaten. Schreurs volgt Robert van Galen (Nauta) op als voorzitter.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF