Antwoorden op Kamervragen over het opleggen van bestuursverboden

Minister Dekker (JenV) heeft schriftelijke vragen beantwoord van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het opleggen van bestuursverboden. Het Kamerlid had deze vragen gesteld naar aanleiding van het dossier 'Rogier van der Kamp' op de site van het tv-programma Opgelicht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling bedrieglijke bankbreuk & gewoontewissen

Rechtbank Overijssel 22 januari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:219

Een 58-jarige vrouw uit Hengelo is veroordeeld tot 9 maanden celstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De vrouw hield zich met haar ex-man gedurende een langere periode samen bezig met faillissementsfraude, gewoontewitwassen en heeft daarnaast de curator niet voorzien van de nodige inlichtingen. Dit alles omdat verdachte en haar ex-man hebben geprobeerd hun levensstijl in stand te houden. Op geen enkele wijze komt naar voren dat zij zich ook maar enigszins bekommerden om de belangen van de betrokken schuldeisers in het (aanstaande) faillissement.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak wegens een te beperkte ten laste gelegde periode

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 17 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:125

Nu echter de tenlastelegging, zowel in zijn primaire als subsidiaire vorm, is beperkt tot de periode vanaf het faillissement van de BV en niet kan worden vastgesteld of verdachte vanaf de datum van het faillissement de op hem rustende bewaar- en/of afgifteverplichting heeft geschonden, dient vrijspraak te volgen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kwetsbare schuldenaar krijgt steeds meer mededogen

De wetgever neemt het in het burgerlijk recht vaak op voor de zwakkere partij, net als de burgerlijke rechter. Barmhartigheid in het recht is echter niet vanzelfsprekend, zeker niet als de overheid schuldeiser is. Hoogleraren A.G. Castermans en J. Biemans schreven er het preadvies ‘Barmhartigheid in het burgerlijk recht’ over.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Overtreding art. 342 onder 3 Sr: verwijtbare schending bewaar- en afgifteplicht administratie na crashen gegevensdrager (laptop) zonder beschikbare back-up

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5916

De verdachte heeft binnen de ten laste gelegde periode niet voldaan aan de op hem als bestuurder van naam rechtspersoon rustende verplichtingen om een deugdelijke boekhouding van de door de BV gedreven onderneming te voeren en te bewaren en die op verzoek van de curator in ongeschonden staat te voorschijn te brengen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude op 15 maart 2018 van start

In maart 2018 gaat de derde editie van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude van start. Inmiddels hebben al meer dan 50 professionals de opleiding gevolgd dan wel zijn bezig met de laatste loodjes.Na twee succesvolle edities wordt de opleiding in 2018 wederom georganiseerd. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend. De opleiding wordt afgetrapt met een introductie in faillissementsfraude en de strafrechtelijke aanpak ervan op donderdag 15 maart 2018. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanpassing van het faillissementsrecht: stand van zaken

De komende regeerperiode zullen er een aantal aanpassingen in het faillissementsrecht komen. Er waren reeds een aantal wetten aangepast en in werking getreden, maar een aantal van de (wets)wijzigingen zijn nog niet definitief en moeten nog goedkeuring krijgen van de Tweede en Eerste Kamer.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraf geëist tegen ondernemer die privé grote bedragen opnam van de rekening van noodlijdend bedrijf

Het Openbaar Ministerie heeft 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 2 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar, geëist tegen een 45-jarige man uit Den Haag voor het plegen van faillissementsfraude. Hij nam privé grote bedragen op van de rekening van een toch al noodlijdend bedrijf, maar kon bij uitspreken van het faillissement geen boekhouding meer overleggen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Faillissementsfraude: Niet dan wel onjuiste inlichtingen geven aan curator en zonder geldige reden niet verschijnen op gesprekken met de curator

Rechtbank Gelderland 30 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6173

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan drie strafbare feiten. Toen zijn bedrijf in staat van faillissement verkeerde, heeft hij nagelaten de door de curator en de rechter-commissaris gevraagde administratie aan de curator te verstrekken. Ondanks herhaalde verzoeken heeft verdachte niet voldaan aan zijn inlichtingenplicht en verscheen hij niet op gesprekken waarvoor hij was uitgenodigd. De rechtbank vindt het bijzonder kwalijk dat verdachte geen openheid van zaken heeft gegeven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Transparantie bij de benoeming van de faillissementscurator

Welke faillissementscurator selecteert de rechtbank indien deze het faillissement van een schuldenaar uitspreekt? Dat is de centrale vraag in deze bijdrage.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste Jaarcongres van het Kennisplatform Faillissementsfraude een feit

Op 14 december 2017 vond de eerste editie van het Jaarcongres van het Kennisplatform Faillissementsfraude plaats. 120 deelnemers (o.a. curatoren, rechters, officieren van justitie, medewerkers politie, fiscus, FIOD en banken) woonden het congres bij. Tijdens dit congres stond de inhoud en impact voor de praktijk van de drie wetten uit de fraudepijler van het wetgevingsprogramma tot herijking van het faillissementsrecht centraal (Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude, Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Wet versterking positie curator).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak niet voldoen aan administratieplicht

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5517

Het verwijt dat de verdachte in de eerste drie ten laste gelegde feiten, zowel primair als subsidiair, wordt gemaakt, is dat verdachte als bestuurder van die vennootschappen vanaf datum faillissement tot 28 oktober 2010 niet heeft voldaan aan de in de artikelen 2:10 en 3:15i BW omschreven verplichtingen tot het voeren van een administratie. Nu de ten laste gelegde periode enkel ziet op de periode vanaf faillissement en de op verdachte als indirect bestuurder van de drie vennootschappen rustende verplichtingen tot het voeren van een deugdelijke administratie beperkt zijn tot de periode tot aan het faillissement, dient vrijspraak te volgen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De nieuwe rol van de curator in de fraudebestrijding: knelpunt in de aanloop naar een eventueel strafproces?

In dit artikel wordt onderzocht welke consequenties de nieuwe rol van de curator bij de aanpak van de fraudebestrijding heeft voor een eventueel strafproces. Daarbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij de verhouding tussen de door de wetgever beoogde rol van de curator en de invulling die traditioneel wordt gegeven aan de taak van de curator.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude op 15 maart 2018 van start

In maart 2018 gaat de derde editie van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude van start. Inmiddels hebben al meer dan 50 professionals de opleiding gevolgd dan wel zijn bezig met de laatste loodjes. Na twee succesvolle edities wordt de opleiding in 2018 wederom georganiseerd. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend. De opleiding wordt afgetrapt met een introductie in faillissementsfraude en de strafrechtelijke aanpak ervan op donderdag 15 maart 2018. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling gewoontewitwassen na melding curator aan FIOD

Rechtbank Rotterdam 21 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9069

Op 23 november 2015 ontvangt de FIOD een emailbericht van de curator in het faillissement van naam bedrijf 1, waarin staat vermeld dat een natuurlijk persoon aan een installateur een bedrag van € 280.000 contant heeft betaald. De installateur heeft de werkzaamheden en materialen van de gefailleerde vennootschap contant voldaan aan (de bestuurder van) de gefailleerde vennootschap.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF