Artikel: De nieuwe rol van de curator in de fraudebestrijding: knelpunt in de aanloop naar een eventueel strafproces?

In dit artikel wordt onderzocht welke consequenties de nieuwe rol van de curator bij de aanpak van de fraudebestrijding heeft voor een eventueel strafproces. Daarbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij de verhouding tussen de door de wetgever beoogde rol van de curator en de invulling die traditioneel wordt gegeven aan de taak van de curator.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Inschrijving Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude 2018 geopend

In maart 2018 gaat de derde editie van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude van start. Inmiddels hebben al meer dan 50 professionals de opleiding gevolgd dan wel zijn bezig met de laatste loodjes.Na twee succesvolle edities wordt de opleiding in 2018 wederom georganiseerd. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend. De opleiding wordt afgetrapt met een introductie in faillissementsfraude en de strafrechtelijke aanpak ervan op donderdag 15 maart 2018. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling tot taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissementsfraude met benadeling van 70.000 euro

Rechtbank Amsterdam 27 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7069

Verdachte maakte zich als bestuurder van een rechtspersoon schuldig aan faillissementsfraude. Verdachte heeft in slechts twee maanden tijd voor iets meer dan 70.000,- euro goederen op krediet besteld zonder mogelijkheden om de openstaande rekeningen te betalen. Verdachte heeft daarnaast onvoldoende een administratie gevoerd, met als belangrijkste gevolg dat niet meer te achterhalen is waar de bestelde goederen zijn gebleven. Daardoor is het voor de schuldeisers onmogelijk om de openstaande rekeningen voldaan te krijgen. Verdachte heeft met zijn handelen de schuldeisers van bedrijf ernstig benadeeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Afscheidscollege Bas Kortmann: 'Het faillissement, een paradijs voor banken'

In geval van faillissement krijgen de gewone crediteuren (bijvoorbeeld leveranciers en afnemers) doorgaans geen enkele uitkering. Gemiddeld wordt van vorderingen van deze crediteuren minder dan 5% voldaan. Banken daarentegen zien kans het overgrote deel van hun vorderingen te innen. In zijn afscheidsrede getiteld 'Het faillissement, een paradijs voor banken' besprak hoogleraar Burgerlijk recht Bas Kortmann of de wetgeving nog aan de maat is en of de rechtspraak de banken te vriendelijk gezind is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling wegens bedrieglijke bankbreuk en gebruik maken van een vervalst geschrift. Oplegging (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf in plaats van door OvJ gevorderde taakstraf.

Rechtbank Oost-Brabant 12 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4798

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude door niet te voldoen aan de op hem rustende (faillissementsrechtelijke) inlichtingenplicht en door geldbedragen aan de boedel te onttrekken. Meer concreet heeft verdachte inkomsten die hij gedurende zijn faillissement heeft gegenereerd – in het onderhavige geval een aanzienlijk bedrag – opzettelijk niet verantwoord aan de curator en deze inkomsten ten eigen bate aangewend. Naast de faillissementsfraude heeft verdachte zich tevens schuldig gemaakt aan het gebruik maken van een vervalst geschrift.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Benadeling van schuldeisers door afkoop pensioenpolis en verzwijgen inkomsten na faillissement

Rechtbank Oost-Brabant 31 juli 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4035

Verdachte heeft zich met haar partner medeverdachte schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrift en het gebruik maken van dit valse geschrift. Ter verkrijging van het afkoopbedrag van de lijfrentepolis van medeverdachte hebben verdachte en haar medeverdachte op het afkoopverzoek in strijd met de waarheid verklaard dat medeverdachte niet in staat van faillissement verkeerde. Zij hebben het afkoopbedrag laten uitkeren op de bankrekening van hun zoon en zij hebben een ander correspondentieadres opgegeven om de - op hun eigen adres rustende - faillissementsrechtelijke postblokkade te omzeilen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude | Donderdag 14 december 2017

Tijdens dit congres staan de inhoud en impact voor de praktijk van de drie wetten uit de fraudepijler van het wetgevingsprogramma tot herijking van het faillissementsrecht centraal:

  • Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (inwerkingtreding 1 juli 2016)
  • Wet civielrechtelijk bestuursverbod (inwerkingtreding 1 juli 2016)
  • Wet versterking positie curator (inwerkingtreding 1 juli 2017) 

Het doel van deze wetten is een impuls geven aan een adequatere faillissementsfraudebestrijding. Zij staan dan ook een behoorlijk aantal wijzigingen ten aanzien van de huidige praktijk voor ogen.

Tijdens dit congres zullen vooraanstaande sprekers zullen hun visie ten aanzien van deze wetten en hun impact delen en met deelnemers hierover in discussie gaan. Daarnaast bestaat voldoende gelegenheid voor het onderling uitwisselen van ervaringen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Celstraf en taakstraf voor faillissementsfraude en witwassen

Een Eindhovenaar krijgt een celstraf van 4 maanden voor faillissementsfraude en het gebruiken van een vervalst bankafschrift. Zijn echtgenote krijgt voor witwassen een taakstraf van 80 uur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: [**]it happens; then and now

Deze bijdrage is een aangepaste en geactualiseerde versie van de oratie die Vriesendorp op 24 juni 2016 in Leiden heeft uitgesproken ter aanvaarding van de leerstoel Insolventierecht. Hierin behandelt hij vanuit retrospectief en prospectief enkele insolventierechtelijke onderwerpen, zoals de per 1 juli 2017 in werking getreden Wet versterking positie curator.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bedrieglijke bankbreuk: Acht middelen onder meer betreffende verwerping van beroep op niet-ontvankelijkheid OvJ, afwijzing verzoek tot voeging van stukken en diverse bewijsklachten

Hoge Raad 11 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1303

De Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren wegens telkens bedrieglijke bankbreuk, gepleegd door een Rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd (feit 1 en 2), verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn Persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft, meermalen gepleegd (feit 3) en van het plegen van witwassen een gewoonte maken (feit 4). Het cassatieberoep is ingesteld namens de Verdachte en mr. M.J.N. Vermeij, advocaat te 's-Gravenhage, heeft acht uitvoerige middelen van cassatie voorgesteld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Laagste aantal faillissementen na 2000

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder gedaald. In augustus 2017 zijn er 39 bedrijven minder failliet verklaard dan in juli, meldt het CBS. Het aantal faillissementen bereikte het laagste niveau in deze eeuw. De meeste faillissementen in augustus zijn uitgesproken in de handel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FIOD onderzoekt veelplegers faillissementsfraude

Op dinsdag 12 september heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in 2 woningen en een bedrijfspand in Huis ter Heide en Zeist. Verdachten zijn een 52-jarige man die is aangehouden en een man van 46 jaar. Zij worden verdacht van het plegen van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Het fraudebedrag is ongeveer 250.000 euro. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Strafrechter honoreert beroep op overmacht (noodtoestand) ten aanzien van schending inlichtingenplicht van gegijzelde failliet

Rechtbank Overijssel 5 december 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:5381

Doordat Verdachte geweigerd heeft inlichtingen te verstrekken aan de curator is Verdachte in het kader van de Faillissementswet in verzekerde bewaring (gijzeling) gesteld. De gijzeling diende ertoe om van Verdachte inlichtingen te verkrijgen omtrent tot de faillissementsboedel behorende goederen. Door de curator is voorafgaand aan die gijzeling aan Verdachte meegedeeld dat de gedragingen van Verdachte zouden kunnen leiden tot een strafrechtelijke aangifte tegen hem. Verdachte bevond zich vervolgens in een tweestrijd: door wel te verklaren zou hij weliswaar voldoen aan zijn inlichtingenplicht maar zichzelf mogelijk incrimineren; door niet te verklaren zou hij zich niet incrimineren, maar zou hij niet voldoen aan zijn inlichtingenplicht. Derhalve was sprake van een botsing van de inlichtingenplicht van artikel 105 Faillissementswet enerzijds en het nemo-tenetur-beginsel anderzijds.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude | Donderdag 14 december 2017

Tijdens dit congres staan de inhoud en impact voor de praktijk van de drie wetten uit de fraudepijler van het wetgevingsprogramma tot herijking van het faillissementsrecht centraal:

  • Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (inwerkingtreding 1 juli 2016)
  • Wet civielrechtelijk bestuursverbod (inwerkingtreding 1 juli 2016)
  • Wet versterking positie curator (inwerkingtreding 1 juli 2017) 

Het doel van deze wetten is een impuls geven aan een adequatere faillissementsfraudebestrijding. Zij staan dan ook een behoorlijk aantal wijzigingen ten aanzien van de huidige praktijk voor ogen.

Tijdens dit congres zullen vooraanstaande sprekers zullen hun visie ten aanzien van deze wetten en hun impact delen en met deelnemers hierover in discussie gaan. Daarnaast bestaat voldoende gelegenheid voor het onderling uitwisselen van ervaringen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Na faillissement geen administratie overgedragen aan de curator en opmaken valse facturen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6184

Verdachte heeft na het faillissement van drie van zijn bedrijven niet voldaan aan zijn plicht tijdig de administratie van die bedrijven aan de curator over te dragen. Hierdoor konden de rechten en plichten van die ondernemingen niet te allen tijde worden gekend, hetgeen de curator van de failliete onderneming in een lastig parket heeft gebracht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF