Faillissementsfraude wel bewezen, maar OVAR omdat feit niet strafbaar is. Gelet op wijze van tenlasteleggen is bewezenverklaring niet als een van de bankbreukdelicten te kwalificeren.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 augustus 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:4753

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de adressaat van artikel 344 Sr “derden” zijn, te weten andere personen dan de in de artikelen 341 en 343 Sr genoemden. Aangezien verdachte op grond van het procesdossier als bestuurder van bedrijf 1 dient te worden aangemerkt, is dit artikel ook niet op verdachte van toepassing, nog los van de omstandigheid dat het thans bewezen verklaarde (het niet bewaren en tevoorschijn brengen van de administratie van de bedrijf 1 ) niet als strafbare handeling onder artikel 344 Sr wordt vermeld. Nu de bewezenverklaring niet als een van de artikelen met betrekking tot faillissementsfraude kan worden gekwalificeerd, is de rechtbank van oordeel dat het bewezenverklaarde geen strafbaar feit is en dat verdachte terzake ontslagen dient te worden van alle rechtsvervolging.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak voor belaging & smaadschrift jegens curator: gedragingen van de vertegenwoordiger kunnen redelijkerwijs niet aan de stichting worden toegerekend

Rechtbank Limburg 6 september 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:8469

De rechtbank stelt vast dat de tenlastegelegde feiten zijn aangevangen op 22 november 2011 door naam vertegenwoordiger. Dat wil zeggen dat naam vertegenwoordiger zijn persoonlijk handelen heeft aangevangen vóór 2012. Naar het oordeel van de rechtbank kan de aanpassing van 00-00-12 niet anders worden gezien dan een dekmantel voor naam vertegenwoordiger eigen handelen. Dit geldt temeer nu naam vertegenwoordiger ter terechtzitting heeft aangegeven nog een vereniging “achter de hand” te hebben voor het geval hij niet meer met de verdachte zou mogen opereren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Opsporing van fraude: meer steun of meer straf?

Heeft de controlerend accountant misschien wat meer steun nodig om beter te zijn in het opsporen en aan het licht brengen van fraude? Zijn accountants daar nu onvoldoende voor opgeleid of toegerust? Of voelen zij zich vaak niet vrij en veilig genoeg om op verdachte zaken door te pakken? Is te beperkt budget met te hoge werkdruk het echte probleem? Heeft de accountant wat meer strafdreiging nodig?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FIOD houdt 51-jarige man aan voor faillissementsfraude

De FIOD heeft 10 september een 51-jarige man uit de omgeving van Leiden aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude. De FIOD doorzocht twee woningen in de omgeving van Leiden. Hierbij is beslag gelegd op administratie, computers, een motorfiets en twee Porsches Cayenne.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling voor belaging en smaadschrift jegens fraudecurator

Rechtbank Limburg 6 september 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:8468

Verdachte heeft zich meermalen en over een lange periode schuldig gemaakt aan belaging van slachtoffer en zijn eer en goede naam aangetast (smaadschrift). Verdachte heeft in de bewezenverklaarde periode herhaaldelijk slachtoffer en een groot aantal personen, mede uit de nabije leef- en werkomgeving van slachtoffer, aangeschreven omtrent diens persoonlijk handelen. Verdachte heeft daarmee een zeer ernstige inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van slachtoffer en hem gepoogd te dwingen het gesprek aan te gaan en deze inbreuk te dulden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De nieuwe wetgeving inzake fraudebestrijding in faillissement, een verrijking of een lege huls?

In deze bijdrage staan de drie nieuwe wetten op het gebied van faillissementsfraudebestrijding centraal: de Wet civielrechtelijk bestuursverbod, de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude en de Wet versterking positie curator. Hoewel deze nieuwe wetten ongetwijfeld een stap in de goede richting zullen zijn, zullen vooral de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Wet versterking positie curator zich in de praktijk nog moeten gaan bewijzen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verdachte heeft zich als bestuurder van twee bedrijven schuldig gemaakt aan het onttrekken van goederen uit de boedel  

Rechtbank Oost-Brabant 24 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3556

Verdachte heeft zich als bestuurder van twee bedrijven schuldig gemaakt aan het onttrekken van goederen uit de boedel van die bedrijven kort voordat die bedrijven in staat van faillissement werden verklaard. Daardoor heeft verdachte op bedrieglijke wijze de rechten van de schuldeisers van die bedrijven verkort. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van vijftien maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Deze straf is aanzienlijk hoger dan de door de officier van justitie gevorderde straf.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hoe katvangers en knoeiers gepakt worden voor faillissementsfraude

Bij drie op de tien faillissementen is zeker of waarschijnlijk sprake van een strafbaar feit of onrechtmatige benadeling van schuldeisers. De maatschappelijke schade is groot. Politie, FIOD en OM zeggen fraude effectiever te kunnen aanpakken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Curator in verzet tegen faillissement met lege boedel. Wanneer is er sprake van misbruik van bevoegdheid bij faillissementsaanvraag?

In een recent arrest oordeelt de Hoge Raad dat de curator uitsluitend voor zichzelf en niet in zijn hoedanigheid van curator verzet kan instellen tegen een faillissement. Voor het slagen van dit verzet bij een faillissement met een lege boedel is vereist dat de faillissementsaanvraag is aan te merken als misbruik van bevoegdheid. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude: Faillissementsfraude in/en de praktijk

Op vrijdag 7 december vindt de tweede editie van het Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude plaats. Tijdens deze editie van het congres staat faillissementsfraude, beleid hieromtrent en de uitwerking daarvan in de praktijk centraal.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Afwijzing beklag ex art. 12 Sv van curator na niet vervolgen faillissementsfraude wegens capaciteitsgebrek

Gerechtshof Den Haag 13 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1709

De officier van justitie heeft in zijn e-mailbericht van 25 juli 2017 aangegeven dat wegens gebrek aan opsporingscapaciteit en keuzes de Stuur- en Weegploeg Centrale Intake Faillissementsfraude (SWP FF) heeft besloten geen verder opsporingsonderzoek te verrichten naar aanleiding van de aangifte. Ten aanzien van één van de verdachten, de zogenoemde beroepskatvanger X, is een onderzoek lopende. Ook tegen X loopt een onderzoek bij de politie. Het starten van een nieuw onderzoek betreffende deze aangifte wordt niet opportuun geacht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude'

Onlangs verscheen een artikel van Follow the Money getiteld: 'Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude'. Naast Tineke Hilverda en Jaap Timmer werd ook Willem van Nielen, voorzitter van Kennisplatform Faillissementsfraude, geïnterviewd. Dit in het kader van het belang van financiering door het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verdachte heeft zich als bestuurder van een rechtspersoon schuldig gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk door een geldbedrag aan de failliete bedoel te onttrekken

Gerechtshof Den Haag 7 februari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1497

De verdachte heeft zich als bestuurder van een rechtspersoon schuldig gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk door een geldbedrag aan de failliete bedoel te onttrekken. Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het meermalen valselijk opmaken van facturen en het gebruikmaken en doen afleveren van een valse factuur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rechtbank legt ontnemingsmaatregel op aan Visser (Eurocommerce) ter hoogte van 6.480.000 euro

Rechtbank Overijssel 23 juli 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2569

Ger Visser, die leiding gaf aan het failliete vastgoedbedrijf Eurocommerce, is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot het betalen aan de Staat van 6.480.000 euro aan illegaal verdiend geld. In 2016 is hij veroordeeld voor faillissementsfraude tot een celstraf van 3,5 jaar.

Ook zijn zoon moet het wederrechtelijk verkregen voordeel aan de Staat betalen. Bij hem gaat het om een bedrag van 5.250.000 euro. Hij was in de strafzaak veroordeeld tot 12 maanden cel. De echtgenote en dochter waren vrijgesproken, de ontnemingsvorderingen tegen hen zijn niet-ontvankelijk verklaard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Openbaar Ministerie eist 12,5 miljoen euro van voormalige Griekse eigenaar van Lyempf

Het Openbaar Ministerie eist 12,5 miljoen euro van de Griekse ondernemer die in 2010 de producent van babyvoeding Lyempf in Kampen overnam. Het bedrijf ging binnen een jaar na de overname failliet. Het Openbaar Ministerie verdenkt de ondernemer van faillissementsfraude en van valsheid in geschrifte. Dat bleek maandag 25 juni tijdens de strafzitting in Zwolle. Wanneer de rechter uitspraak doet is nog niet bekend.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF